Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2019-10-14 08:55:43 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2019-10-14 07:22:52 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2019-10-13 17:29:31 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2019-10-14 03:52:25 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2019-10-19 09:17:40 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-16 08:00:37 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-14 05:25:54 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-10-17 13:35:03 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2019-10-13 22:36:58 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2019-10-15 01:01:53 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2019-10-13 22:12:10 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-10-13 19:57:17 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2019-10-18 04:55:11 387.9 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2019-10-16 06:16:28 197.67 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-10-13 19:57:46 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2019-10-13 19:21:44 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-10-14 04:35:36 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2019-10-19 11:51:52 221.48 KB
Spalio mėn. veiklos planas 2019-10-19 11:49:43 226.46 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio nuostatai 2019-10-16 08:38:28 1.46 MB
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2019-10-16 09:06:52 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2019-10-14 01:13:46 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2019-10-16 04:32:20 532.95 KB
2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2019-10-16 14:09:52 628.42 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2019-10-14 00:49:34 421.26 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2019-10-13 16:49:48 248.99 KB
Kiti dokumentai
Vilniaus aušros mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2019-10-15 19:01:43 471.12 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Mokesčio už vaiko išlaikymą vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2019-10-17 13:42:20 232.61 KB
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2019-10-17 13:41:34 12.33 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2019-10-16 08:16:33 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2019-10-16 02:24:43 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2019-10-16 04:06:21 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2019-10-14 12:58:31 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2019-10-14 18:34:31 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2019-10-14 19:41:40 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2019-10-13 23:03:00 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2019-10-17 19:52:23 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2019-10-17 19:42:24 177.89 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-10-16 05:10:12 396.52 KB
Vaikų priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-13 19:34:17 683.28 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2019-10-16 10:03:41 398.14 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-10-16 07:56:49 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019-10-19 14:47:41 246.13 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2015 m. finansinės ataskaitos 2019-10-13 23:44:35 340.37 KB
2014 m. 2 proc. ataskaita 2019-10-16 02:29:16 54.78 KB
2014 m. ugdymo lėšų ataskaita 2019-10-14 03:33:28 64.54 KB
2015 m. biudžetas 2019-10-14 10:51:54 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2019-10-15 22:23:08 56.75 KB
2016 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2019-10-14 01:59:02 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2019-10-14 02:28:04 56.16 KB
2015 m. lėšų ataskaita 2019-10-15 20:48:28 67.5 KB
2016 m finansine ataskaita 2019-10-14 13:23:52 361.7 KB
2017 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2019-10-15 23:57:48 19.26 KB
2018 m. Aušros mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2019-10-14 19:11:43 273.95 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2019-10-17 13:37:58 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2019-10-17 14:42:27 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2019-10-14 10:28:21 257.32 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2019-10-16 09:55:22 263.31 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2019-10-14 03:13:50 323.61 KB
Visos dienos mokyklos grupės veiklos planas 2019-10-18 04:55:20 346.67 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2019-10-19 06:13:46 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2019-10-16 04:41:48 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2019-10-17 16:49:59 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2019-10-14 08:32:32 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2019-10-17 14:09:04 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2019-10-17 14:37:27 275.28 KB