Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2020-04-09 01:48:59 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2020-04-09 05:14:53 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2020-04-08 04:00:57 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2020-04-08 04:00:59 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2020-04-08 04:01:01 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-04-08 04:01:03 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2020-04-08 04:01:05 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-04-08 04:02:10 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-04-08 04:02:13 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2020-04-08 09:28:05 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-04-08 04:02:18 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-04-08 04:02:20 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2020-04-08 04:02:22 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-04-08 04:02:27 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2020-04-08 04:02:30 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-04-09 08:47:17 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Lapkričio mėn. veiklos planas 2020-04-08 03:54:33 315.04 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 2020-04-09 00:26:38 394.92 KB
Sausio mėn. veiklos planas 2020-04-08 03:54:38 301.5 KB
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2020-04-08 03:54:27 221.48 KB
Spalio mėn. veiklos planas 2020-04-08 03:54:30 226.46 KB
Vasario mėn. veiklos planas 2020-04-08 03:54:40 265.28 KB
Kovo mėn. veiklos planas 2020-04-09 07:51:28 296.71 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2020-04-08 04:01:07 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2020-04-08 04:02:35 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2020-04-08 08:28:53 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2020-04-08 22:02:42 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2020-04-08 10:44:29 421.26 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2020-04-08 17:12:51 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2020-04-08 04:01:59 737.77 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2020-04-08 03:54:47 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2020-04-08 03:54:45 2.63 MB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2020-04-08 04:02:39 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2020-04-08 04:01:42 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2020-04-08 04:01:46 438.78 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2020-04-08 16:36:55 436.36 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2020-04-08 20:45:10 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2020-04-09 04:12:59 382.47 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020-04-08 04:02:25 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2020-04-09 07:41:17 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2020-04-08 03:53:47 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2020-04-09 04:02:17 66.71 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-04-08 03:54:02 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2020-04-08 03:54:05 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2020-04-08 03:54:07 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2020-04-08 03:54:09 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2020-04-08 03:54:12 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2020-04-08 03:54:14 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2020-04-08 03:54:17 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2020-04-08 03:53:41 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2020-04-08 03:53:44 177.89 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-04-08 23:44:35 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2020-04-08 03:53:50 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2020-04-08 03:53:57 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2020-04-08 03:54:22 398.14 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-04-08 03:54:25 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-04-08 12:26:30 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2020-04-08 03:53:55 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2015 m. finansinės ataskaitos 2020-04-08 08:34:07 340.37 KB
2014 m. 2 proc. ataskaita 2020-04-08 11:59:59 54.78 KB
2014 m. ugdymo lėšų ataskaita 2020-04-08 03:54:55 64.54 KB
2015 m. biudžetas 2020-04-08 03:54:57 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2020-04-08 11:02:11 56.75 KB
2016 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2020-04-08 03:55:02 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2020-04-08 03:55:04 56.16 KB
2015 m. lėšų ataskaita 2020-04-08 03:55:07 67.5 KB
2016 m finansine ataskaita 2020-04-08 03:55:09 361.7 KB
2017 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2020-04-08 03:55:12 19.26 KB
2018 m. Aušros mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2020-04-09 06:29:05 273.95 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2020-04-08 03:52:53 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2020-04-08 03:52:56 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2020-04-09 03:41:34 257.32 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2020-04-08 17:18:33 263.31 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2020-04-08 03:59:36 323.61 KB
Visos dienos mokyklos grupės veiklos planas 2020-04-08 03:59:39 346.67 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2020-04-08 03:52:58 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2020-04-09 01:43:25 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2020-04-08 16:12:35 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2020-04-08 10:18:29 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2020-04-08 04:35:48 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2020-04-08 21:31:36 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2020-04-08 03:59:22 217.66 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-04-08 03:59:24 154.21 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2020-04-08 03:59:27 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2020-04-08 03:59:30 242.14 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas 2020-04-09 08:13:47 214.34 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2020-04-09 05:06:28 547.11 KB