Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2020-09-23 06:59:18 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2020-09-24 12:53:58 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2020-09-24 19:40:41 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2020-09-25 01:35:31 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2020-09-24 11:02:01 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-25 00:18:35 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-22 18:52:05 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-09-22 20:14:33 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-09-22 20:14:45 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2020-09-24 14:08:30 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-09-24 10:41:56 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-09-22 18:52:17 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2020-09-24 06:57:44 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-09-24 18:55:04 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2020-09-24 04:49:51 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-09-22 18:50:39 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2020-09-24 16:39:56 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2020-09-23 10:40:33 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2020-09-23 10:40:09 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2020-09-23 11:39:20 221.48 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2020-09-25 02:05:43 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2020-09-24 09:31:46 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2020-09-25 00:45:19 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2020-09-22 10:46:22 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2020-09-24 18:56:26 421.26 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2020-09-24 12:21:24 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2020-09-23 02:55:50 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2020-09-24 01:44:48 294.32 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2020-09-22 18:51:36 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2020-09-24 03:15:25 2.63 MB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2020-09-24 18:09:24 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2020-09-23 01:21:24 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2020-09-24 17:59:15 438.78 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2020-09-24 13:47:30 436.36 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2020-09-22 20:58:45 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2020-09-22 20:59:05 382.47 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020-09-24 07:51:28 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2020-09-24 12:38:45 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2020-09-24 07:11:19 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2020-09-23 11:43:26 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2020-09-24 20:26:00 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-09-24 02:54:18 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2020-09-23 11:46:02 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2020-09-24 13:45:03 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2020-09-22 18:51:42 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2020-09-24 13:45:59 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2020-09-24 01:06:45 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2020-09-24 14:40:08 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2020-09-23 11:44:24 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2020-09-22 19:05:43 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2020-09-24 14:05:51 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2020-09-24 14:06:14 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2020-09-24 14:06:29 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2020-09-24 14:06:44 252.47 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-09-22 22:49:00 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 19:45:43 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2020-09-24 22:22:34 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2020-09-25 03:30:05 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2020-09-22 04:20:56 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-09-24 18:45:24 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-09-24 12:21:50 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2020-09-25 03:16:09 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2020-09-24 16:07:40 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2020-09-25 04:28:37 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2020-09-24 03:35:18 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2020-09-22 18:50:56 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2020-09-24 09:41:48 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2020-09-24 13:42:06 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2020-09-24 04:50:41 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2020-09-22 22:33:05 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2020-09-23 17:45:54 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2020-09-22 06:22:07 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2020-09-22 07:02:35 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2020-09-23 09:04:38 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2020-09-25 04:25:59 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2020-09-23 17:04:34 310.47 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio veiklos plano ataskaita 2017-2018 m.m. 2020-09-24 04:37:30 332.45 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano ataskaita 2018-2019 m.m. 2020-09-22 04:20:37 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2020-09-23 16:35:04 281.74 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2020-09-24 10:37:49 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2020-09-22 04:13:36 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2020-09-23 10:03:31 257.32 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2020-09-24 14:40:08 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2020-09-23 15:19:35 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2020-09-22 04:20:56 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2020-09-24 10:06:52 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2020-09-24 14:39:05 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2020-09-22 04:13:54 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2020-09-22 08:20:28 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2020-09-24 03:32:10 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2020-09-23 12:18:54 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2020-09-25 04:30:15 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2020-09-24 12:55:20 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2020-09-22 22:34:49 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 12:22:52 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2020-09-24 06:11:05 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2020-09-22 09:42:02 242.14 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos plano priedas 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2020-09-24 10:16:52 231.7 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2020-09-23 05:21:53 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas 2020-09-22 04:19:06 214.34 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2020-09-22 10:12:30 547.11 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisija 2020-09-22 04:19:20 360.54 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-09-24 16:33:01 277.78 KB
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2020-09-23 16:17:10 189.38 KB