Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2019-12-14 06:45:16 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2019-12-08 11:10:34 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2019-12-12 15:29:20 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2019-12-11 23:31:52 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2019-12-10 00:07:48 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-13 09:47:52 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-12 16:18:15 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-12-11 02:08:18 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2019-12-09 18:41:39 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2019-12-14 07:37:17 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2019-12-10 22:24:48 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-12-11 16:21:51 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2019-12-13 08:59:20 387.9 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2019-12-09 16:58:09 221.37 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-12-12 12:29:04 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2019-12-13 17:22:44 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-12-13 08:59:34 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Lapkričio mėn. veiklos planas 2019-12-13 03:47:15 315.04 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 2019-12-12 15:37:37 394.92 KB
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2019-12-12 13:32:55 221.48 KB
Spalio mėn. veiklos planas 2019-12-13 06:04:36 226.46 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2019-12-13 11:17:17 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2019-12-12 08:15:25 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2019-12-13 11:17:45 532.95 KB
2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2019-12-12 07:06:19 628.42 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2019-12-13 17:24:13 421.26 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2019-12-13 10:38:54 248.99 KB
Kiti dokumentai
Vilniaus aušros mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2019-12-12 11:57:44 471.12 KB
Mokytojų etikos kodeksas 2019-12-10 21:45:56 202.05 KB
Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistema 2019-12-13 13:17:14 323.92 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Mokesčio už vaiko išlaikymą vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2019-12-12 11:21:42 232.61 KB
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2019-12-11 09:09:54 12.33 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2019-12-13 12:30:34 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2019-12-13 17:24:21 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2019-12-12 15:28:14 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2019-12-13 15:41:51 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2019-12-13 06:04:16 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2019-12-13 20:17:13 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2019-12-12 11:39:37 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2019-12-11 21:10:57 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2019-12-09 16:22:24 177.89 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-12-11 04:12:23 396.52 KB
Vaikų priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-09 08:45:39 683.28 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2019-12-08 10:46:28 398.14 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-12-11 22:26:29 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019-12-13 08:42:19 246.13 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2015 m. finansinės ataskaitos 2019-12-11 15:16:07 340.37 KB
2014 m. 2 proc. ataskaita 2019-12-13 08:16:49 54.78 KB
2014 m. ugdymo lėšų ataskaita 2019-12-11 11:24:31 64.54 KB
2015 m. biudžetas 2019-12-11 23:30:19 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2019-12-12 02:48:10 56.75 KB
2016 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2019-12-13 09:47:49 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2019-12-13 14:07:10 56.16 KB
2015 m. lėšų ataskaita 2019-12-06 23:11:34 67.5 KB
2016 m finansine ataskaita 2019-12-13 19:20:41 361.7 KB
2017 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2019-12-11 17:07:49 19.26 KB
2018 m. Aušros mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2019-12-12 05:21:59 273.95 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2019-12-14 02:04:04 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2019-12-13 23:24:46 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2019-12-11 19:56:13 257.32 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2019-12-14 01:43:30 263.31 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2019-12-12 17:22:25 323.61 KB
Visos dienos mokyklos grupės veiklos planas 2019-12-12 14:51:21 346.67 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2019-12-09 09:54:53 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2019-12-13 09:22:57 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2019-12-14 02:35:22 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2019-12-11 12:13:52 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2019-12-12 08:51:31 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2019-12-13 03:47:23 275.28 KB