Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2021-02-23 16:09:36 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2021-02-22 08:39:03 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2021-02-17 00:33:45 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2021-02-17 00:50:34 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2021-02-17 19:11:45 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-17 15:00:57 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-23 13:35:39 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-02-25 03:37:21 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-02-23 23:31:00 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2021-02-24 09:38:11 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-02-24 02:49:18 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-02-23 15:27:32 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2021-02-25 18:53:07 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-20 22:34:48 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-02-17 10:09:28 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-25 09:04:16 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2021-02-25 13:11:48 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2021-02-23 13:45:13 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2021-02-25 13:12:07 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2021-02-17 02:53:49 221.48 KB
2020 m. spalio mėn. veiklos planas 2021-02-23 14:07:11 223.99 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2021-02-23 08:20:10 304.4 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2021-02-24 20:25:25 392.58 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2021-02-22 20:19:23 394.7 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2021-02-23 10:28:34 387.1 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2021-02-24 06:22:10 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2021-02-24 15:57:44 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2021-02-24 18:09:15 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-02-24 21:23:22 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2021-02-24 11:08:27 421.26 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2021-02-24 15:05:53 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2021-02-24 15:45:22 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2021-02-24 12:44:28 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2021-02-24 09:23:49 701.12 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021-02-18 00:47:47 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2021-02-21 14:00:15 2.63 MB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2021-02-24 13:47:04 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2021-02-24 13:08:16 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-02-24 06:00:53 438.78 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2021-02-23 18:35:02 436.36 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2021-02-24 12:09:31 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2021-02-23 14:17:54 382.47 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2021-02-23 09:46:35 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2021-02-23 21:18:59 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2021-02-24 12:10:43 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-02-19 11:49:50 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2021-02-23 00:46:30 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2021-02-25 08:45:46 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2021-02-22 18:07:54 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2021-02-16 20:56:49 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2021-02-16 22:31:18 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2021-02-25 18:44:30 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2021-02-22 11:11:44 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-02-25 12:58:25 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2021-02-17 13:52:47 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2021-02-16 19:46:12 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2021-02-15 15:14:03 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-02-25 12:22:55 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2021-02-15 15:14:05 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2021-02-15 15:14:06 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2021-02-24 20:38:07 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2021-02-25 02:20:26 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-02-17 09:40:28 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-17 17:05:00 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2021-02-24 01:21:59 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2021-02-23 01:11:26 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-02-25 12:57:45 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-02-25 10:11:53 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-02-22 03:55:38 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2021-02-18 16:40:39 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2021-02-22 20:46:11 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2021-02-18 10:46:42 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2021-02-22 11:41:51 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2021-02-19 06:30:02 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2021-02-21 16:10:06 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2021-02-18 02:50:16 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2021-02-18 03:02:13 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2021-02-21 23:15:45 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2021-02-18 04:06:46 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2021-02-23 07:42:53 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2021-02-18 03:54:05 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2021-02-19 08:53:07 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2021-02-19 11:26:34 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2021-02-19 07:54:58 310.47 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio 2017-2018 m.m. veiklos plano ataskaita 2021-02-25 02:54:32 332.45 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita 2021-02-25 03:08:26 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-02-25 06:28:18 281.74 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. veiklos plano ataskaita 2021-02-18 11:37:22 373.84 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2021-02-18 11:51:29 318.17 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2021-02-24 14:55:36 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2021-02-25 09:52:13 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2021-02-25 18:55:16 257.32 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-02-25 12:58:25 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2021-02-25 12:56:57 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-02-25 12:57:45 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2021-02-25 12:58:16 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2021-02-25 12:58:01 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2021-02-18 09:04:29 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2021-02-24 14:03:25 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2021-02-22 22:55:39 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2021-02-25 14:26:07 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2021-02-19 00:24:08 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2021-02-24 11:51:57 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2021-02-22 05:50:58 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-18 10:07:24 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-02-24 23:29:25 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2021-02-18 11:03:31 242.14 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos plano priedas 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-02-18 21:54:38 231.7 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-02-17 22:13:53 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas 2021-02-17 14:25:04 214.34 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2021-02-19 10:37:58 547.11 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisija 2021-02-20 05:44:47 360.54 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-02-22 02:01:25 277.78 KB
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2021-02-24 23:39:59 189.38 KB