Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2020-01-25 08:25:41 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2020-01-25 09:56:10 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2020-01-26 02:20:44 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2020-01-25 13:50:32 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2020-01-25 14:59:49 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-26 07:00:07 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-25 21:23:35 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-01-25 03:05:41 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-01-25 22:34:24 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2020-01-26 03:00:44 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-01-26 06:26:43 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-01-25 18:57:49 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2020-01-25 06:39:24 387.9 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020-01-25 03:06:05 221.37 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-01-25 03:06:08 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2020-01-25 13:51:11 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-01-25 17:29:00 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Lapkričio mėn. veiklos planas 2020-01-25 06:36:45 315.04 KB
Gruodžio mėn. veiklos planas 2020-01-26 06:27:56 394.92 KB
Sausio mėn. veiklos planas 2020-01-25 03:05:12 301.5 KB
Rugsėjo mėn. veiklos planas 2020-01-26 02:18:12 221.48 KB
Spalio mėn. veiklos planas 2020-01-26 06:15:55 226.46 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2020-01-25 03:02:42 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2020-01-26 00:03:48 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2020-01-25 14:32:55 532.95 KB
2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2020-01-26 01:58:15 628.42 KB
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2020-01-25 03:03:57 421.26 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2020-01-25 03:06:27 248.99 KB
Kiti dokumentai
Vilniaus aušros mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2020-01-26 07:45:57 471.12 KB
Mokytojų etikos kodeksas 2020-01-25 03:04:53 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2020-01-25 03:05:14 438.78 KB
Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistema 2020-01-25 23:58:24 323.92 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2020-01-25 18:54:47 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2020-01-25 09:09:31 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2020-01-25 03:05:09 66.71 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-01-26 01:56:55 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2020-01-25 03:06:35 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2020-01-25 03:06:37 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2020-01-25 18:57:00 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2020-01-25 03:06:42 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2020-01-25 15:59:06 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2020-01-25 23:25:17 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2020-01-25 03:04:32 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2020-01-25 03:04:37 177.89 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-01-26 04:39:57 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-25 03:05:03 359.83 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2020-01-25 03:06:51 398.14 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-01-25 15:42:51 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-01-25 03:04:20 246.13 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2015 m. finansinės ataskaitos 2020-01-25 16:03:12 340.37 KB
2014 m. 2 proc. ataskaita 2020-01-25 15:16:38 54.78 KB
2014 m. ugdymo lėšų ataskaita 2020-01-26 02:09:01 64.54 KB
2015 m. biudžetas 2020-01-25 23:59:32 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2020-01-25 19:14:00 56.75 KB
2016 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2020-01-25 21:13:12 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2020-01-25 13:57:30 56.16 KB
2015 m. lėšų ataskaita 2020-01-25 18:15:33 67.5 KB
2016 m finansine ataskaita 2020-01-26 05:24:21 361.7 KB
2017 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2020-01-25 21:00:05 19.26 KB
2018 m. Aušros mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2020-01-26 05:48:34 273.95 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2020-01-25 19:57:59 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2020-01-25 08:47:22 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2020-01-25 03:04:06 257.32 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2020-01-26 02:40:53 263.31 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2020-01-25 20:04:30 323.61 KB
Visos dienos mokyklos grupės veiklos planas 2020-01-25 03:03:53 346.67 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2020-01-25 15:58:47 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2020-01-25 03:04:04 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2020-01-25 15:58:50 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2020-01-26 06:13:39 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2020-01-26 04:08:34 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2020-01-25 03:04:17 275.28 KB