Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Švietimo ir mokslo ministerija Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2019-11-19 13:59:39 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2019-11-12 08:03:32 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2019-11-15 20:25:48 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2019-11-19 13:28:46 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2019-11-19 15:29:37 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-18 15:47:00 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-18 18:33:56 65.7 KB