Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2023-01-16 04:00:13 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2023-01-17 10:33:42 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2023-01-16 04:00:21 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2023-01-16 04:00:27 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2023-01-17 03:10:04 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:00:36 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:00:41 65.7 KB