Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Projektinė veikla

Vilniaus “Aušros” mokykla-darželis nuo 2018 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektas įgyvendinamas  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl.  mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 •  Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektu siekiama didinti  mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-4 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto metu gautos gamtos ir technologinių mokslų priemonės bei įranga, parengtos metodikos bus taikomos atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikimasi, kad tai paskatins susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didins šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Parengti 1- 4 klasių pasaulio pažinimo pamokų pamokų veiklų aprašai.

Įgyvendinant šį projektą pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones.

Šie aprašai ir  priemonių vartojimo instrukcijos yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu:

http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Visos gautos  gamtos ir technologijų mokslų priemonės “Aušros” mokykloje-darželyje naudojamos pamokų, būrelių, projektų  “Svečiuojamės laboratorijoje”, "Kuriu, bandau, atrandu", tyrėjų dienų ir  kitų veiklų metu.


Projektas „Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“

Nuo 2021 m. Vilniaus "Aušros" mokykla-darželis dalyvauja projekte „Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“. 

Projekto tikslas – jau pradinėse klasėse padėti ugdyti vaikų informatinį mąstymą bei gebėjimus sumaniai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. 

Projektą organizuoja ir koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.


Projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena".

Vilniaus "Aušros“ mokyklos-darželio 1-4 klasių mokiniai nuo 2021 metų sausio 15 d. jungiasi prie projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena".

Projektas skirtas klasės mokinių matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojant dirbtinio intelekto technologiją.

Projekto tikslas – pagerinti Vilniaus 2, 3  klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground.

Vienas iš pagrindinių mokyklos įsipareigojimų – sudaryti sąlygas sistemingai (t.y. bent kartą per savaitę) naudotis matematikos mokymo platforma (nuo 60 min. iki 90 min. per savaitę) kiekvienam mokiniui dalyvaujančiam projekte!


Projektas "Lietuvos mažųjų žaidynės"

Nuo 2020 m. “Aušros” mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir pedagogai dalyvauja Lietuvos mažųjų žaidynių projekte.

Lietuvos mažųjų žaidynes organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projekte iš viso dalyvauja 325 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš 47 savivaldybių,apie 32000 vaikų.

Projekto tikslas: didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.


Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas "Ekologinio sąmoningumo nuostatų plėtojimas"

2023 m. “Aušros” mokyklos-darželio ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokiniai ir pedagogai dalyvauja projekte "Ekologinio sąmoningumo nuostatų plėtojimas".

Projekto tikslas: plėtoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių ir jų tėvų ekologinio sąmoningumo nuostatą, formuoti aplingosaugos įgūdžius per įvairias edukacines, eksperimentines bei tiriamąsias veiklas.

Projektas, finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai patvirtintų asignavimų.

Atnaujinta: 2023-05-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50