Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2023-01-16 04:00:13 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2023-01-17 10:33:42 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2023-01-16 04:00:21 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2023-01-16 04:00:27 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2023-01-17 03:10:04 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:00:36 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:00:41 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-16 04:00:46 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-01-16 04:00:52 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2023-01-16 04:00:56 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-01-16 04:01:03 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-16 23:07:35 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2023-01-16 04:01:15 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-16 04:01:22 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-01-16 04:01:28 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-16 04:01:34 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-19 17:03:15 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:51:50 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-01-18 14:16:19 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:54:11 221.48 KB
2020 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:54:40 223.99 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-01-19 13:59:23 304.4 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:55:06 392.58 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:55:46 394.7 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-01-20 17:14:54 387.1 KB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:56:33 298.52 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-01-20 13:46:32 393.31 KB
2021 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:57:09 296.77 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:57:36 319.98 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-01-20 14:53:54 139.72 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:57:52 159.66 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:57:57 153.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-01-20 19:05:08 234.76 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:58:39 222.37 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-01-18 07:30:00 215.27 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:59:19 162.93 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:59:25 151.6 KB
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:59:30 140.07 KB
2022 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:59:41 156.07 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-01-17 12:24:14 151.23 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-01-19 09:13:49 161.86 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-20 23:27:06 198.88 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-02-03 09:04:54 214.05 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-03-28 13:29:23 160.81 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 153.59 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 159.87 KB
2023 m. gegužės-birželio mėn. veiklos planas 193.84 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 161.36 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 180.23 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 147.82 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 152.26 KB
2024 m. gegužės-birželio mėn. veiklos planas 2024-05-09 12:49:57 158.38 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2023-01-19 14:42:13 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2023-01-16 04:01:38 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2023-01-16 04:01:44 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2023-01-20 03:29:55 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-09-13 14:57:55 328.46 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2023-01-20 20:25:41 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2023-01-19 16:50:22 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2023-01-16 03:52:59 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2023-01-19 14:13:19 701.12 KB
2021-2022 m.m. renginių planas 2023-01-16 03:57:46 162.49 KB
Mokyklos-darželio 2022 m. veiklos planas 2023-01-20 22:38:29 374.31 KB
Mokyklos-darželio 2023 m. veiklos planas 287.27 KB
Mokyklos-darželio 2024 m. veiklos planas 446.85 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-19 14:43:39 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2023-01-19 14:42:43 2.63 MB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2021 m. 2023-01-19 14:43:07 235.32 KB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2022 m. 2023-01-16 03:58:03 1.94 MB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2021 m. 2023-01-16 03:58:10 136.19 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2023-01-20 02:44:20 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2023-01-16 03:50:54 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-10-23 12:47:05 233.49 KB
Mokyklos-darželio mokinių turizmo ir trumpalaikių ugdymo vietos keitimo už mokyklos ribų renginių organizavimo aprašas 171.72 KB
Mokyklos-darželio ugdymo turinio planavimo tvarka 148.53 KB
Veiklos ataskaitos
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos plano ataskaita 2023-01-16 03:58:26 225.78 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2023-01-16 03:58:34 188.89 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2024-02-15 12:58:02 224.3 KB
Įsakymas dėl Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo 2023-01-16 17:07:39 198.74 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2023-01-19 11:40:08 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2023-01-16 03:52:32 382.47 KB
Mokyklos-darželio darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 03:56:22 131.26 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2023-01-16 04:01:19 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2023-01-16 04:01:54 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2023-01-16 03:50:59 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2023-01-16 03:51:10 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2023-01-16 03:52:52 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-01-16 04:01:58 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2023-01-19 19:22:53 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2023-01-19 10:54:12 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2023-01-16 04:02:12 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2023-01-16 04:02:16 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2023-01-16 04:02:20 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2023-01-16 04:02:24 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2023-01-19 09:51:49 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2023-01-16 03:50:52 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2023-01-16 03:54:18 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2023-01-17 19:55:41 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2023-01-18 18:41:19 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2023-01-16 03:54:35 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2023-01-16 03:54:56 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2023-01-17 23:19:16 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 03:51:07 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2023-01-20 17:27:26 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2023-01-20 12:03:46 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2023-01-16 03:53:48 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:02:36 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-04-04 13:18:50 149.26 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2023-01-19 19:03:39 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2023-01-16 04:02:40 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2023-01-16 04:02:44 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2023-01-16 03:42:19 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2023-01-16 03:42:23 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2023-01-16 03:42:27 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2023-01-16 03:42:31 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2023-01-16 03:42:32 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2023-01-16 03:42:38 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2023-01-16 03:42:41 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2023-01-16 03:42:45 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2023-01-16 03:42:49 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2023-01-16 03:53:12 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2023-01-16 03:53:16 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2023-01-16 03:53:41 310.47 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2023-01-16 03:56:40 17.43 MB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2023-01-16 03:58:52 355.67 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2022 m. 168.21 KB
Mokyklos-darželio 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio gautų lėšų panaudojimo ataskaita 2022 m. 2023-02-09 17:06:18 135.06 KB
Mokyklos-darželio mokinio krepšelio lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2022 m. 216.32 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. 355.6 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio 2017-2018 m.m. veiklos plano ataskaita 2023-01-16 03:53:21 332.45 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita 2023-01-16 03:53:26 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2023-01-19 14:50:39 281.74 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. veiklos plano ataskaita 2023-01-18 16:48:13 373.84 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2023-01-16 03:56:11 318.17 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2023-01-18 13:13:57 257.32 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2018-04-10 Nr. V-394 2023-01-16 03:57:17 518.1 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2023-01-16 03:57:23 270.41 KB
Perspektyvinis 6-10 metų alergiškų vaikų amžiaus grupės valgiaraštis 15 dienų 11.08 MB
Perspektyvinis 4-7 metų vaikų amžiaus grupės valgiaraštis 15 dienų 2023-11-23 11:32:12 7.34 MB
Perspektyvinis 4-7 metų alergiškų vaikų amžiaus grupės valgiaraštis 15 dienų 7.34 MB
Perspektyvinis 6-10 metų vaikų amžiaus grupės valgiaraštis 15 dienų 2023-10-27 11:56:19 7.4 MB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2023-01-16 04:02:24 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2023-01-16 03:50:02 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2023-01-16 03:53:48 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2023-01-16 03:53:59 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2023-01-19 14:40:12 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2023-01-17 09:01:08 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2023-01-16 03:50:18 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2023-01-19 18:39:25 579.94 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2023-01-21 16:31:22 571.67 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2023-01-21 15:35:46 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2023-01-16 03:50:36 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2023-01-16 03:51:25 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-18 13:33:14 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-01-16 03:51:33 138.04 KB
Mokyklos-darželio 2024 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 165.99 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-18 13:16:10 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2023-01-20 15:17:24 189.64 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2024-02-22 17:42:15 253.61 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-05-28 11:06:37 178.25 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą-darželį komisija 2024-04-12 08:33:25 109.35 KB