Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2021-05-12 03:50:09 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2021-05-13 10:17:43 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2021-05-12 17:07:30 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2021-05-12 03:50:24 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2021-05-12 03:50:30 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-12 03:50:36 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-12 03:50:41 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-05-12 03:59:22 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-05-12 03:59:34 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2021-05-13 11:36:59 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-05-12 03:59:54 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-05-12 03:59:58 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2021-05-12 04:00:03 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-05-12 03:55:31 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-05-12 03:55:36 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-05-12 03:55:41 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2021-05-13 10:19:27 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2021-05-13 01:19:50 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2021-05-12 16:51:33 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2021-05-13 07:03:29 221.48 KB
2020 m. spalio mėn. veiklos planas 2021-05-12 13:12:23 223.99 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2021-05-13 13:47:55 304.4 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2021-05-12 03:54:38 392.58 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2021-05-12 18:57:32 394.7 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2021-05-12 03:54:59 387.1 KB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2021-05-12 17:02:40 298.52 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2021-05-12 13:46:06 393.31 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2021-05-12 14:21:35 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2021-05-12 03:55:48 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2021-05-12 21:34:56 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-05-12 03:51:43 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2021-05-12 10:44:21 421.26 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2021-05-12 03:52:18 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2021-05-12 03:52:45 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2021-05-12 03:53:26 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2021-05-12 03:54:55 701.12 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021-05-12 03:51:13 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2021-05-13 04:26:08 2.63 MB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2021 m. 2021-05-12 03:57:31 235.32 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2021-05-13 08:38:29 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2021-05-13 04:33:39 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-05-12 03:52:09 438.78 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2021-05-13 11:17:48 436.36 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2021-05-12 03:53:05 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2021-05-12 03:53:15 382.47 KB
Mokyklos-darželio darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-12 03:55:04 131.26 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2021-05-13 06:03:20 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2021-05-12 03:50:47 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2021-05-13 13:05:41 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-05-12 03:49:17 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2021-05-13 13:03:47 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2021-05-13 13:35:47 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2021-05-13 13:10:36 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2021-05-13 03:20:42 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2021-05-12 20:43:09 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2021-05-13 08:56:10 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2021-05-13 03:32:25 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-05-13 12:29:32 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2021-05-13 08:36:03 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2021-05-12 03:40:19 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2021-05-12 03:47:02 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-05-12 03:47:12 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2021-05-13 14:44:11 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2021-05-12 03:47:34 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2021-05-13 09:53:15 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2021-05-12 22:56:11 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-05-12 04:44:02 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-13 10:36:51 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2021-05-12 18:26:11 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2021-05-13 00:12:45 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-05-12 23:13:12 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-05-13 11:12:18 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-05-13 07:51:24 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2021-05-13 05:49:19 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2021-05-12 17:41:31 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2021-05-12 10:31:18 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2021-05-12 20:20:05 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2021-05-13 05:09:23 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2021-05-13 04:29:35 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2021-05-12 19:52:42 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2021-05-12 03:56:58 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2021-05-13 03:12:24 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2021-05-13 08:56:27 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2021-05-13 06:03:00 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2021-05-13 01:56:21 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2021-05-12 03:53:38 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2021-05-12 03:53:48 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2021-05-12 03:53:58 310.47 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2021-05-12 03:55:16 17.43 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio 2017-2018 m.m. veiklos plano ataskaita 2021-05-12 11:52:34 332.45 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita 2021-05-12 03:58:31 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-05-12 03:58:44 281.74 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. veiklos plano ataskaita 2021-05-12 03:58:57 373.84 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2021-05-12 03:59:09 318.17 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2021-05-13 09:17:04 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2021-05-13 10:30:27 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2021-05-13 02:45:18 257.32 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-05-13 12:29:32 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2021-05-12 03:39:02 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-05-12 23:13:12 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2021-05-12 03:46:37 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2021-05-13 08:08:27 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2021-05-12 18:15:29 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2021-05-13 06:20:43 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2021-05-12 22:45:34 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2021-05-13 12:49:22 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2021-05-13 01:29:49 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2021-05-12 03:40:05 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2021-05-12 18:48:02 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-12 03:40:52 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-05-13 04:35:49 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2021-05-13 06:01:49 242.14 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos plano priedas 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-05-13 01:55:17 231.7 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-05-12 03:46:07 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisija 2021-05-13 10:03:00 363.34 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-05-12 03:44:08 277.64 KB
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2021-05-13 09:22:26 189.64 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2021-05-12 03:50:02 196.07 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas 2021-05-13 01:35:27 238.9 KB