Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2022-11-30 07:59:58 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2022-12-05 05:31:11 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2022-11-28 13:52:29 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2022-11-28 20:48:20 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2022-11-26 18:32:33 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-30 20:59:42 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-29 18:47:34 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-11-30 08:19:50 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-12-03 15:47:16 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2022-11-30 02:23:24 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-11-29 13:59:12 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-12-04 20:49:45 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2022-12-05 04:51:02 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-11-26 18:37:46 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2022-11-26 18:54:53 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-12-03 03:15:39 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-11-26 17:41:40 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-11-29 14:32:24 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-11-26 17:49:24 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-12-01 22:31:57 221.48 KB
2020 m. spalio mėn. veiklos planas 2022-12-01 22:32:12 223.99 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2022-12-01 22:32:15 304.4 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2022-12-01 23:29:04 392.58 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-11-29 06:52:53 394.7 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-12-04 10:58:03 387.1 KB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-11-29 01:26:27 298.52 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2022-11-29 01:03:22 393.31 KB
2021 m. gegužės mėn. veiklos planas 2022-12-01 22:32:30 296.77 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-12-05 02:50:32 319.98 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 2022-11-29 15:02:26 139.72 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2022-11-29 18:03:48 159.66 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-12-01 04:23:19 153.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-12-05 06:30:29 234.76 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-12-01 22:32:57 222.37 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 2022-11-29 05:55:10 215.27 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 2022-11-30 00:14:12 162.93 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 2022-11-29 01:50:00 151.6 KB
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-11-26 18:27:21 140.07 KB
2022 m. spalio mėn. veiklos planas 2022-12-05 00:21:25 156.07 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2022-12-01 22:33:01 161.86 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2022-11-26 17:27:53 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2022-11-26 18:39:22 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2022-12-05 03:18:08 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-11-27 22:09:53 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2022-12-05 04:26:08 464.24 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2022-12-03 22:33:51 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2022-12-04 17:11:40 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2022-11-27 20:58:01 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2022-12-04 00:18:10 701.12 KB
2021-2022 m.m. renginių planas 2022-11-26 18:18:56 162.49 KB
Mokyklos-darželio 2022 m. veiklos planas 2022-12-03 23:29:16 374.31 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2022-12-03 23:18:54 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2022-12-01 20:41:31 2.63 MB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2021 m. 2022-11-26 18:12:41 235.32 KB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2022 m. 2022-12-01 22:32:40 1.94 MB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2021 m. 2022-12-02 07:53:08 136.19 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2022-12-05 03:02:01 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2022-12-04 04:18:45 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2022-12-03 20:16:34 260.1 KB
Veiklos ataskaitos
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos plano ataskaita 2022-12-01 22:32:53 225.78 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2022-12-01 22:32:55 188.89 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2022-11-28 12:02:16 394.89 KB
Įsakymas dėl Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo 2022-11-26 18:27:51 198.74 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2022-12-04 09:59:37 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2022-11-26 17:51:27 382.47 KB
Mokyklos-darželio darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas 2022-12-04 23:32:34 131.26 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2022-11-30 04:02:47 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2022-12-04 07:52:13 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2022-11-29 15:14:34 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2022-11-30 08:21:15 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2022-11-29 07:17:14 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2022-11-29 04:55:13 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2022-12-04 08:59:19 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2022-12-02 14:29:06 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2022-11-29 22:00:21 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2022-11-30 07:50:51 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2022-12-01 18:26:22 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-12-02 00:37:37 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2022-12-04 10:00:48 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2022-12-01 18:59:38 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2022-12-01 22:32:00 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2022-12-01 22:32:03 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2022-12-01 22:32:06 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2022-12-01 22:32:09 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2022-12-01 22:32:18 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2022-12-01 22:32:21 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-11-26 23:18:29 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-26 17:40:39 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2022-11-30 06:34:41 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2022-11-29 23:59:07 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2022-12-02 03:04:59 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-11-29 15:13:16 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-12-05 05:12:30 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2022-12-01 03:17:53 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2022-11-26 18:48:33 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2022-11-29 22:54:02 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2022-12-04 08:37:57 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2022-12-04 12:42:17 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2022-11-26 17:05:46 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2022-11-29 08:51:26 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2022-12-04 04:29:54 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2022-12-01 05:50:43 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2022-12-05 02:03:05 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2022-11-26 17:08:19 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2022-11-26 17:08:50 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2022-11-26 17:54:31 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2022-11-26 17:55:02 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2022-11-26 17:57:06 310.47 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2022-11-27 23:24:25 17.43 MB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2022-11-26 18:24:45 355.67 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio 2017-2018 m.m. veiklos plano ataskaita 2022-12-02 20:43:03 332.45 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita 2022-11-29 22:53:37 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-12-01 13:04:25 281.74 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. veiklos plano ataskaita 2022-11-27 06:54:17 373.84 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2022-12-02 17:38:17 318.17 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2022-12-02 18:54:44 257.32 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2018-04-10 Nr. V-394 2022-12-01 22:32:33 518.1 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2022-12-01 22:32:36 270.41 KB
Valgiaraštis 4-7 m. vaikams (3 savaitėms) 2022-12-02 12:47:59 7.72 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams (3 savaitėms) 2022-12-02 12:48:01 7.73 MB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-12-02 00:37:37 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2022-11-29 04:20:38 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2022-12-02 03:04:59 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2022-12-04 02:19:40 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2022-12-01 22:31:54 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2022-12-02 06:33:58 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2022-12-04 04:19:29 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2022-12-03 15:07:36 579.94 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2022-12-05 02:24:08 571.67 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2022-12-05 04:36:09 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2022-12-05 02:24:34 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2022-12-05 05:27:56 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-12-01 04:59:59 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-11-30 15:06:35 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2022-12-05 05:29:18 242.14 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos plano priedas 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-11-26 17:58:07 231.7 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-11-29 23:51:06 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2022-11-26 17:52:28 189.64 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2022-12-05 03:00:05 201.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas 2022-12-04 21:38:53 236.55 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisija 2022-12-03 07:48:37 110.17 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-11-26 18:25:46 136.76 KB