Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2022-01-23 16:16:07 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2022-01-24 02:27:09 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2022-01-24 00:38:03 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2022-01-23 16:09:33 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2022-01-23 16:17:42 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:14:17 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:15:36 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-01-23 16:06:56 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-01-23 16:12:27 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2022-01-23 16:09:49 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-01-23 16:07:58 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-01-23 16:16:23 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2022-01-23 16:06:24 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-01-23 16:15:52 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2022-01-23 16:07:43 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-01-23 21:57:52 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-01-23 21:23:43 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-01-23 16:39:39 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-01-23 16:46:59 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-01-23 16:31:01 221.48 KB
2020 m. spalio mėn. veiklos planas 2022-01-23 16:32:36 223.99 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2022-01-23 16:26:02 304.4 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2022-01-23 10:53:44 392.58 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-01-23 16:49:52 394.7 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-01-24 02:27:35 387.1 KB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-01-23 22:49:01 298.52 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2022-01-23 10:54:32 393.31 KB
2021 m. gegužės mėn. veiklos planas 2022-01-23 10:54:36 296.77 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-01-23 10:54:42 319.98 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 2022-01-23 10:54:51 139.72 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2022-01-23 19:58:23 159.66 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-01-23 23:26:35 153.58 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2022-01-23 16:51:10 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2022-01-23 16:14:49 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2022-01-23 16:12:59 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-01-23 16:44:07 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2022-01-23 16:31:32 464.24 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2022-01-23 16:30:29 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2022-01-23 16:48:17 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2022-01-24 00:15:47 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2022-01-23 10:53:57 701.12 KB
2021-2022 m.m. renginių planas 2022-01-23 10:55:00 162.49 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2022-01-23 20:48:15 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2022-01-23 16:27:52 2.63 MB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2021 m. 2022-01-23 16:25:00 235.32 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2022-01-23 20:09:11 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2022-01-23 16:43:04 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2022-01-23 16:27:36 438.78 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2022-01-23 16:40:27 436.36 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2022-01-23 16:33:38 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2022-01-23 23:15:01 382.47 KB
Mokyklos-darželio darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-23 22:51:26 131.26 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2022-01-23 16:15:20 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2022-01-23 21:08:06 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2022-01-23 16:33:23 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2022-01-23 16:45:56 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2022-01-23 16:40:11 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2022-01-23 23:28:26 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2022-01-23 16:11:08 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2022-01-23 19:21:39 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2022-01-24 02:11:20 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2022-01-23 16:11:39 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2022-01-23 16:06:40 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-01-23 16:10:52 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2022-01-23 16:39:08 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2022-01-23 16:27:05 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2022-01-23 16:29:58 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2022-01-23 16:52:13 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2022-01-23 21:46:10 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2022-01-23 16:28:39 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2022-01-23 16:38:37 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2022-01-23 16:51:57 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-01-23 16:07:27 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:44:38 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2022-01-23 16:32:04 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2022-01-23 16:12:11 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2022-01-24 00:49:25 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:10:20 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-01-23 16:32:51 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2022-01-23 16:33:54 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2022-01-23 23:08:36 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2022-01-23 16:16:39 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2022-01-23 16:16:54 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2022-01-23 16:10:05 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2022-01-23 16:12:43 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2022-01-23 16:09:17 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2022-01-23 16:08:30 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2022-01-23 16:17:26 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2022-01-23 16:13:30 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2022-01-24 02:38:27 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2022-01-23 16:15:05 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2022-01-23 16:42:48 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2022-01-24 02:07:36 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2022-01-23 23:27:19 310.47 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2022-01-23 22:31:50 17.43 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio 2017-2018 m.m. veiklos plano ataskaita 2022-01-23 16:39:24 332.45 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita 2022-01-23 16:40:58 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-01-23 16:35:12 281.74 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. veiklos plano ataskaita 2022-01-23 10:54:00 373.84 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2022-01-23 16:48:02 318.17 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 3-6 m. ir 7-10 m. ugdytiniams (I savaitė) 2022-01-24 01:01:41 467.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:28:55 257.32 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2018-04-10 Nr. V-394 2022-01-23 10:38:34 518.1 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2022-01-23 10:38:39 270.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. ir 7-10 m. ugdytiniams (II savaitė) 2022-01-23 18:34:10 447.18 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. ir 7-10 m. ugdytiniams (III savaitė) 2022-01-23 18:34:16 428.77 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-01-23 16:10:52 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2022-01-24 00:35:54 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2022-01-24 00:49:25 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2022-01-23 16:40:43 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2022-01-23 22:01:39 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2022-01-23 16:36:31 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2022-01-23 16:30:45 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2022-01-23 16:27:21 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2022-01-23 16:36:15 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2022-01-24 01:12:52 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2022-01-23 16:28:23 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2022-01-23 16:53:16 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:53:31 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:26:34 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2022-01-23 22:00:13 242.14 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos plano priedas 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-01-23 16:38:21 231.7 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-01-23 16:42:32 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisija 2022-01-23 16:46:12 363.34 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:47:31 277.64 KB
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2022-01-23 16:44:22 189.64 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2022-01-23 23:43:42 196.07 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas 2022-01-23 22:52:22 238.9 KB