Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2022-07-05 08:17:12 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2022-07-05 08:08:57 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2022-07-06 00:03:27 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2022-07-05 08:10:29 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2022-07-05 08:18:59 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-07-05 08:15:25 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2022-07-05 08:16:42 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-07-06 00:21:02 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-07-05 08:13:19 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2022-07-05 08:10:44 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-07-05 08:08:42 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-07-05 08:17:28 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2022-07-06 00:29:06 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-07-05 08:16:57 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2022-07-05 10:54:58 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-07-06 00:42:35 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-07-05 08:19:30 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-07-05 08:52:44 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-07-05 09:04:14 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-07-05 23:42:17 221.48 KB
2020 m. spalio mėn. veiklos planas 2022-07-05 08:40:34 223.99 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2022-07-06 00:40:21 304.4 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2022-07-05 08:51:58 392.58 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-07-05 09:10:24 394.7 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-07-05 09:08:52 387.1 KB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-07-05 23:53:02 298.52 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2022-07-06 01:26:27 393.31 KB
2021 m. gegužės mėn. veiklos planas 2022-07-05 23:44:50 296.77 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-07-05 09:11:41 319.98 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 2022-07-05 09:02:11 139.72 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2022-07-05 08:42:37 159.66 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-07-05 08:50:24 153.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-07-05 08:35:28 234.76 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-07-05 08:52:59 222.37 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 2022-07-05 15:49:06 215.27 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 2022-07-06 10:04:25 162.93 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 2022-06-29 15:48:30 151.6 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2022-07-06 00:25:58 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2022-07-05 08:15:56 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2022-07-06 01:26:00 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-07-05 08:59:23 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2022-07-05 13:39:13 464.24 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2022-07-05 08:37:00 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2022-07-05 09:07:21 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2022-07-05 08:45:25 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2022-07-06 00:14:40 701.12 KB
2021-2022 m.m. renginių planas 2022-07-06 00:42:29 162.49 KB
Mokyklos-darželio 2022 m. veiklos planas 2022-07-05 12:00:14 374.31 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2022-07-06 00:25:16 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2022-07-05 08:32:55 2.63 MB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2021 m. 2022-07-06 00:42:58 235.32 KB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2022 m. 2022-07-05 09:07:51 1.94 MB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2021 m. 2022-07-05 08:50:39 136.19 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2022-07-06 00:43:51 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2022-07-06 00:18:53 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2022-07-05 11:44:01 260.1 KB
Veiklos ataskaitos
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos plano ataskaita 2022-07-05 08:54:17 225.78 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2022-07-05 08:33:41 188.89 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2022-07-05 08:54:47 436.36 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2022-07-06 03:26:47 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2022-07-06 00:26:58 382.47 KB
Mokyklos-darželio darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas 2022-07-05 09:00:24 131.26 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2022-07-05 08:16:27 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2022-07-05 08:06:55 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2022-07-05 08:41:51 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2022-07-05 22:31:11 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2022-07-05 08:53:46 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2022-07-05 08:15:40 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2022-07-05 20:47:42 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2022-07-05 08:11:31 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2022-07-06 10:05:23 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2022-07-05 08:12:32 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2022-07-05 08:07:26 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-07-05 08:11:46 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2022-07-06 00:14:26 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2022-07-05 08:31:54 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2022-07-05 08:36:14 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2022-07-05 09:15:15 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2022-07-05 09:00:09 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2022-07-06 00:23:45 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2022-07-06 00:39:14 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2022-07-05 09:14:14 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-07-05 08:08:11 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2022-07-06 09:25:41 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2022-07-05 08:39:02 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2022-07-05 08:13:03 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2022-07-05 08:35:13 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-07-06 02:36:57 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-07-05 18:58:07 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2022-07-05 08:43:07 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2022-07-05 08:09:43 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2022-07-05 08:17:43 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2022-07-06 00:57:32 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2022-07-06 05:31:26 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2022-07-05 08:13:34 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2022-07-06 01:01:35 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2022-07-05 08:09:12 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2022-07-05 08:18:44 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2022-07-05 08:14:38 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2022-07-06 00:18:13 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2022-07-05 08:16:11 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2022-07-05 08:57:52 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2022-07-05 08:47:11 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2022-07-06 00:15:04 310.47 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2022-07-05 23:52:30 17.43 MB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2022-07-05 09:02:58 355.67 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio 2017-2018 m.m. veiklos plano ataskaita 2022-07-05 23:31:39 332.45 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita 2022-07-06 00:14:23 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-07-06 00:17:54 281.74 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. veiklos plano ataskaita 2022-07-05 23:18:57 373.84 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2022-07-05 09:06:50 318.17 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 3-6 m. ir 7-10 m. ugdytiniams (I savaitė) 2022-07-05 23:35:09 467.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2022-07-05 08:34:12 257.32 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2018-04-10 Nr. V-394 2022-07-05 08:39:32 518.1 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2022-07-05 23:18:17 270.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. ir 7-10 m. ugdytiniams (II savaitė) 2022-07-05 09:01:41 447.18 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. ir 7-10 m. ugdytiniams (III savaitė) 2022-07-05 08:39:17 428.77 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-07-05 08:11:46 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2022-07-05 23:35:17 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2022-07-05 08:35:13 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2022-07-05 08:55:03 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2022-07-05 08:30:52 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2022-07-06 00:07:44 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2022-07-05 08:37:15 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2022-07-05 21:17:15 579.94 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2022-07-06 07:15:45 571.67 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2022-07-05 23:42:07 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2022-07-05 08:33:26 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2022-07-05 09:16:47 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-07-05 09:17:03 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2022-07-05 08:31:07 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2022-07-05 09:00:39 242.14 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos plano priedas 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-07-05 08:50:06 231.7 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-07-06 00:06:53 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2022-07-05 08:59:39 189.64 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2022-07-06 00:24:24 201.75 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas 2022-07-06 04:40:43 236.55 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisija 2022-07-05 08:45:55 110.17 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-07-05 17:36:26 136.76 KB