Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2021-08-02 19:32:03 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2021-08-03 01:09:42 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2021-08-01 10:37:15 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2021-08-02 23:59:25 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2021-08-02 23:14:27 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-01 17:35:22 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-03 03:04:05 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-08-01 15:34:33 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-08-03 02:06:49 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2021-07-31 17:04:27 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-08-01 18:22:49 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-08-03 02:27:45 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2021-08-03 04:42:27 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-30 22:33:56 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-08-03 06:48:24 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-31 10:52:32 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2021-08-02 19:03:16 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2021-08-02 18:59:45 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2021-08-02 16:41:30 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2021-08-02 18:06:21 221.48 KB
2020 m. spalio mėn. veiklos planas 2021-08-03 03:09:18 223.99 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2021-08-03 06:59:18 304.4 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2021-08-01 04:51:47 392.58 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2021-08-01 03:10:47 394.7 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2021-07-28 02:43:20 387.1 KB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2021-08-02 11:06:26 298.52 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2021-08-03 05:44:52 393.31 KB
2021 m. gegužės mėn. veiklos planas 2021-08-02 13:07:09 296.77 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2021-08-02 22:08:25 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2021-07-31 09:24:38 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2021-08-01 07:56:19 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-08-01 11:37:03 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2021-08-03 06:00:53 421.26 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2021-08-02 18:37:00 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2021-08-02 17:35:48 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2021-07-30 21:25:32 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2021-08-02 23:50:35 701.12 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021-08-02 02:30:06 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2021-08-02 23:10:51 2.63 MB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2021 m. 2021-08-01 20:21:38 235.32 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2021-08-02 17:25:21 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2021-08-03 02:29:28 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-08-02 15:24:11 438.78 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2021-08-03 02:36:56 436.36 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2021-08-03 02:24:58 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2021-08-03 05:38:22 382.47 KB
Mokyklos-darželio darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-31 02:25:46 131.26 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2021-08-03 00:52:04 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2021-07-31 23:01:26 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2021-08-03 06:26:07 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-08-03 03:23:04 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2021-08-02 08:27:23 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2021-08-02 16:43:37 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2021-07-31 07:50:49 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2021-08-01 23:14:38 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2021-08-02 18:30:58 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2021-08-02 21:51:30 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2021-07-31 19:10:46 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-08-02 20:30:08 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2021-08-01 21:08:27 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2021-07-31 07:58:36 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2021-08-02 13:20:17 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-08-01 15:57:36 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2021-08-03 02:31:49 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2021-08-01 21:48:29 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2021-08-02 09:38:57 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2021-08-03 05:22:33 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-08-03 05:43:20 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-02 14:08:19 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2021-08-01 16:11:26 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2021-08-02 16:52:46 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-08-02 09:07:14 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-08-02 11:03:40 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-08-02 05:27:30 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2021-08-03 01:27:47 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2021-08-02 18:48:00 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2021-08-02 22:31:56 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2021-08-02 20:04:33 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2021-08-02 20:47:45 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2021-07-31 20:56:55 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2021-08-02 22:58:33 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2021-08-02 18:57:01 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2021-08-01 15:06:33 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2021-08-02 23:14:03 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2021-08-02 22:26:13 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2021-08-02 16:14:50 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2021-08-01 01:08:45 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2021-08-02 14:47:08 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2021-07-31 20:22:20 310.47 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2021-08-02 12:46:07 17.43 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio 2017-2018 m.m. veiklos plano ataskaita 2021-08-02 21:32:31 332.45 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita 2021-07-31 21:57:53 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-08-02 05:04:24 281.74 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. veiklos plano ataskaita 2021-08-01 14:19:06 373.84 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2021-08-01 18:49:50 318.17 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2021-08-02 16:58:15 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2021-08-02 23:29:24 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2021-08-02 02:00:10 257.32 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2018-04-10 Nr. V-394 2021-08-01 23:21:34 518.1 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2021-07-31 20:09:44 270.41 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-08-02 20:30:08 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2021-08-02 18:39:15 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-08-02 09:07:14 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2021-07-31 16:34:07 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2021-08-01 08:21:44 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2021-08-02 06:32:15 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2021-08-01 20:39:50 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2021-08-02 19:25:11 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2021-08-02 20:26:48 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2021-08-03 05:48:54 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2021-08-03 02:22:50 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2021-08-01 22:49:08 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-30 20:12:47 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-07-30 17:40:39 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2021-08-02 20:23:42 242.14 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos plano priedas 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-08-02 14:39:50 231.7 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-08-01 19:00:12 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisija 2021-07-31 16:57:03 363.34 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-08-02 23:58:59 277.64 KB
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2021-08-02 06:12:57 189.64 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2021-08-01 07:27:30 196.07 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas 2021-08-02 18:02:29 238.9 KB