Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2021-10-13 20:24:17 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2021-10-11 13:55:13 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2021-10-13 22:05:44 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2021-10-12 07:19:27 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2021-10-16 06:27:53 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-14 05:55:10 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-14 01:19:13 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-10-11 02:31:29 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-10-11 05:02:10 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2021-10-15 06:41:09 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-10-10 12:07:16 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-10-16 00:09:33 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2021-10-10 20:16:16 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-14 10:27:14 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-10-12 15:08:19 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-13 12:57:26 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2021-10-16 08:46:21 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2021-10-14 04:02:42 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2021-10-14 03:08:16 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2021-10-12 20:27:39 221.48 KB
2020 m. spalio mėn. veiklos planas 2021-10-11 15:00:06 223.99 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2021-10-14 00:09:00 304.4 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2021-10-14 20:22:20 392.58 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2021-10-10 05:22:01 394.7 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2021-10-16 00:42:43 387.1 KB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2021-10-12 15:18:41 298.52 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2021-10-08 16:03:04 393.31 KB
2021 m. gegužės mėn. veiklos planas 2021-10-07 13:25:26 296.77 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2021-10-14 19:46:31 319.98 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 2021-10-15 07:10:48 139.72 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2021-10-14 16:33:06 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2021-10-14 13:47:14 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2021-10-10 18:22:35 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-10-14 03:56:18 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2021-10-14 23:20:57 464.24 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2021-10-14 07:26:06 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2021-10-16 07:13:22 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2021-10-13 22:02:42 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2021-10-15 19:34:54 701.12 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021-10-15 23:05:12 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2021-10-13 22:08:11 2.63 MB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2021 m. 2021-10-14 13:58:48 235.32 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2021-10-15 05:57:44 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2021-10-12 06:24:31 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-10-09 18:19:06 438.78 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2021-10-14 12:29:23 436.36 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2021-10-16 02:47:01 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2021-10-13 16:35:52 382.47 KB
Mokyklos-darželio darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-14 01:22:34 131.26 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2021-10-14 04:39:48 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2021-10-14 06:27:19 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2021-10-14 03:03:52 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-10-10 15:37:40 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2021-10-14 04:05:14 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2021-10-11 14:48:25 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2021-10-13 16:59:17 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2021-10-11 11:03:11 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2021-10-11 07:18:27 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2021-10-14 03:49:03 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2021-10-15 15:17:26 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-10-12 11:35:03 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2021-10-14 04:01:17 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2021-10-14 07:47:11 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2021-10-14 06:14:42 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-10-14 19:11:06 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2021-10-11 01:37:01 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2021-10-11 12:49:01 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2021-10-11 11:03:39 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2021-10-14 15:30:31 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-10-14 03:35:36 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-14 02:59:37 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2021-10-12 21:10:48 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2021-10-14 01:34:55 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-10-14 01:34:30 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-10-13 22:26:23 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-10-14 14:48:31 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2021-10-15 21:32:06 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2021-10-14 01:35:39 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2021-10-13 23:12:14 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2021-10-14 06:03:47 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2021-10-14 04:30:50 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2021-10-14 10:01:58 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2021-10-14 00:54:59 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2021-10-14 02:52:28 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2021-10-13 17:00:49 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2021-10-14 02:33:02 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2021-10-15 10:46:14 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2021-10-13 23:22:42 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2021-10-14 05:44:18 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2021-10-13 23:58:29 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2021-10-14 15:18:08 310.47 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2021-10-14 15:21:15 17.43 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio 2017-2018 m.m. veiklos plano ataskaita 2021-10-13 19:50:16 332.45 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita 2021-10-05 18:48:56 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-10-14 12:08:17 281.74 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. veiklos plano ataskaita 2021-10-14 22:13:28 373.84 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2021-10-13 15:02:19 318.17 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2021-10-14 00:02:48 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2021-10-15 13:56:57 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2021-10-15 19:21:28 257.32 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2018-04-10 Nr. V-394 2021-10-14 02:17:08 518.1 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2021-10-15 15:45:00 270.41 KB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-10-12 11:35:03 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2021-10-15 05:51:02 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-10-14 01:34:30 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2021-10-13 22:22:39 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2021-10-14 05:46:00 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2021-10-14 03:58:35 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2021-10-12 23:42:59 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2021-10-14 04:45:17 276.29 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2021-10-15 20:28:02 207.44 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2021-10-14 08:26:37 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2021-10-15 10:47:16 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2021-10-14 04:45:10 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-14 11:25:17 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-10-14 06:30:59 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2021-10-12 09:20:15 242.14 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos plano priedas 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2021-10-11 08:57:02 231.7 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-10-14 02:09:59 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisija 2021-10-13 05:40:41 363.34 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2021-10-14 06:55:47 277.64 KB
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2021-10-11 13:56:27 189.64 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2021-10-16 03:10:16 196.07 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas 2021-10-16 04:28:48 238.9 KB