Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Svarbu! Darželio tėvams

 • Paskelbė : Žydronė Pipirienė
 • Paskelbta: 2019-12-23
 • Kategorija: Svarbu!

Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi: 

 • Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305).
 • Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303). 

Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

 - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

 •  darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

 •  darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

- šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

- jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

- tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

- prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

- tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

- mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

- vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);

- nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; - įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

- mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;

- jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (dvi ligos dienas mokestis už maitinimą mokamas).

Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

- vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

- toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

- vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

- vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

- vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

- vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Svarbu!

                      Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamą vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.

                      Tėvams (globėjams) laiku nesumokėjus nustatytų įmokų už vaiko išlaikymą (maitinimo ir (ar) ugdymo) daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, įstaigos vadovas įsakymu pašalina vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų apie tai tėvus (globėjus) įspėjęs raštu prieš 10 dienų.

 

Vaikų priėmimo į darželius tvarkoje iš esmės keičiasi tik 39 punktas: „Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Vaikai, nelankę įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, apie tai informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos; jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu – pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o jei tėvai užsiima individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos; mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu“.

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis