Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Įtraukusis ugdymas

Priimti į savo bendruomenę specialių ugdymosi poreikių turinčius mokinius – sudėtinga kelionė, reikalaujanti pasiruošimo, planavimo, empatijos, lankstumo ir noro.

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS- SUNKI, BET KARTU IR LABIAUSIAI PRATURTINANTI ŽMOGŲ KELIONĖ!

 

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KOMANDA:

Dovilė Vieraitienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Kontaktinis darbo laikas

Nekontaktinis darbo laikas

Pirmadienis

8.00-9.50

11.50-15.00

15.00-17.30

Antradienis

8.00-9.00

10.00-10.45

11.45-14.30

14.30-17.00

Trečiadienis

8.00-9.00

11.00-12.30

12.30-17.00

Ketvirtadienis

8.00-10.45

12.45-14.00

14.00-17.30

Penktadienis

8.00-9.00

11.00-14.00

14.00-17.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Sandra Puškorienė Spec. pedagogė

Darbo laikas:

Savaitės diena

Kontaktinis darbo laikas

Nekontaktinis darbo laikas

Pirmadienis

8:00 –12:00 12:00 – 16:30

Antradienis

8:00 – 12:40 12:40 – 16:10

Trečiadienis

8:00 – 12:40 12:40 – 16:10

Ketvirtadienis

8:00 – 12:40 12:40 – 16:10

Penktadienis

8:00 – 13:30 13:30 – 16:00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Lina Milašienė Logopedė

Darbo laikas:

Savaitės diena

Kontaktinis darbo laikas

Nekontaktinis darbo laikas

Pirmadienis

8.00-15.10 15:10 - 16:20

Antradienis

13:00 – 15:00 8:00 - 13:00

Trečiadienis

8.00-15.10 15:10 - 16:20

Ketvirtadienis

8.00-15.10 15:10 - 16:20

Penktadienis

- -

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Mokyklai skirta 4 etatai mokytojų padėjėjų. Šiai pareigybei įdarbinta 7 asmenys. Dirba pagal atskirą grafiką.


MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS


MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

2023 m. Veiklos planas:

Mokytojų gerosios patirties sklaidos mokyklos-darželio mokytojų kolegijoje.  Organizuotos 4 diskusijos įtraukiojo ugdymo(si) temomis.

Mokytojų pasirengimas:

Mokymai: "Įtraukusis ugdymas: kaip pasirengti ir organizuoti?, dalyvavo 23 dalyviai.

Ilgalaikė programos "Įtraukiojo ugdymo iššūkiai bendrojo ugdymo įstaigoje mokymai "Įtraukusis ugdymas švietimo ir ugdymo kaitos kontekste". 4 dalyviai.

Seminarų ciklas: "Mokytojo padėjėjo mokymų programa". 7 mokytojai.

Mokykla-darželis kasmet teikia paraiškas VšĮ „Vaiko labui“ dalyvauti programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai, „Įveikiame kartu“. Kasmet kvalifikaciją įgyja bent 3 mokytojai.

Rekomendacijos:

Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų?

Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų:

Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų?

Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų?

Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą?

Patarimai pedagogams. Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio apraiškas.

Patarimai pedagogams. Kaip vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų, mokyti žaidimo įgūdžių ir socialinės sąveikos.

Atmintinė mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo mokymosi sutrikimų (specialių, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams

Rekomendacijos įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus:

Leidinys mokytojams „Universalus dizainas mokymuisi mūsų klasėje“. Mokytojų patirtys: Austrija, Lietuva, Lenkija, Suomija.

Iliustruotas žodynas apie negalias vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“. Metodinis leidinys mokytojui.

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema. Skatinimo sistemos. PEPIS skatinimo sistema padeda atpažinti bei skatinti mokinių tinkamą elgesį

Tikimybių žemėlapis. Pozityvaus elgesio strategija. Tai prevencinė priemonė, kurią galite pritaikyti, kai norite pakeisti nuspėjamą mokinio netinkamą elgesį

Kaip nustatyti ribas klasėje. Rekomendacijos pedagogams kaip neperlenkti lazdos ir pasiekti, kad mokinys atliktų tai, kas būtina

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Leidinyje skaitykite, kaip pasiruošti darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą

Funkcinis elgesio vertinimas. Kaip išvengti nepageidaujamo elgesio ir kas yra elgesio funkcija? Funkcinio elgesio vertinimo (FEV) metodika

Kaip atlikti funkcinį elgesio vertinimą

Kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu

Sėkmingas mokymasis – kai veikiame kartu. Mokiniams, jų tėvams, mokytojams

Mokinių tėvų informavimas:

TĖVŲ ATSAKOMYBĖ:

 • Bendrauja ir bendradarbiauja su klasės vadovu, švietimo pagalbos specialistais, administracija.
 • Reguliariai domisi mokinio pasiekimais e. dienyne.
 • Informuoja klasės vadovą apie mokinio ligą (sanatorinį gydymą) ar kitą priežastį, kodėl nėra mokinio mokykloje.
 • Pateikia nurodytos formos pamokų pateisinimo dokumentus.
 • Pateikia dokumentus iš PPT apie mokinio specialiuosius poreikius.

Rekomendacijos:

Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius

Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas

Kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, savarankiškumą namuose

Kaip įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką įtraukti į sensorines veiklas namuose

Naudingos nuorodos ir metodinė medžiaga:

 

 

 

Atnaujinta: 2024-04-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50