Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 2023-01-16 04:00:13 126.9 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas 2023-01-17 10:33:42 142.86 KB
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas 2023-01-16 04:00:21 195.54 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2023-01-16 04:00:27 51.59 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2023-01-17 03:10:04 86.3 KB
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:00:36 69.04 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:00:41 65.7 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-16 04:00:46 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-01-16 04:00:52 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2023-01-16 04:00:56 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-01-16 04:01:03 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-16 23:07:35 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2023-01-16 04:01:15 387.9 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-16 04:01:22 250.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-01-16 04:01:28 1.93 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-16 04:01:34 314.46 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-19 17:03:15 301.5 KB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:51:50 265.28 KB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-01-18 14:16:19 296.71 KB
2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:54:11 221.48 KB
2020 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:54:40 223.99 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-01-19 13:59:23 304.4 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:55:06 392.58 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:55:46 394.7 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-01-20 17:14:54 387.1 KB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:56:33 298.52 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-01-20 13:46:32 393.31 KB
2021 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:57:09 296.77 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:57:36 319.98 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-01-20 14:53:54 139.72 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:57:52 159.66 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:57:57 153.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-01-20 19:05:08 234.76 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:58:39 222.37 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-01-18 07:30:00 215.27 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:59:19 162.93 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:59:25 151.6 KB
2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:59:30 140.07 KB
2022 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-01-16 03:59:41 156.07 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-01-17 12:24:14 151.23 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-01-19 09:13:49 161.86 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-01-20 23:27:06 198.88 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-02-03 09:04:54 214.05 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-03-28 13:29:23 160.81 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 153.59 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 159.87 KB
2023 m. gegužės-birželio mėn. veiklos planas 193.84 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 161.36 KB
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2023-01-19 14:42:13 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2023-01-16 04:01:38 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2023-01-16 04:01:44 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2023-01-20 03:29:55 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-09-13 14:57:55 328.46 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2023-01-20 20:25:41 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2023-01-19 16:50:22 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2023-01-16 03:52:59 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2023-01-19 14:13:19 701.12 KB
2021-2022 m.m. renginių planas 2023-01-16 03:57:46 162.49 KB
Mokyklos-darželio 2022 m. veiklos planas 2023-01-20 22:38:29 374.31 KB
Mokyklos-darželio 2023 m. veiklos planas 287.27 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-19 14:43:39 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2023-01-19 14:42:43 2.63 MB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2021 m. 2023-01-19 14:43:07 235.32 KB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2022 m. 2023-01-16 03:58:03 1.94 MB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2021 m. 2023-01-16 03:58:10 136.19 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2023-01-20 02:44:20 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2023-01-16 03:50:54 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-10-23 12:47:05 233.49 KB
Mokyklos-darželio mokinių turizmo ir trumpalaikių ugdymo vietos keitimo už mokyklos ribų renginių organizavimo aprašas 171.72 KB
Mokyklos-darželio ugdymo turinio planavimo tvarka 148.53 KB
Veiklos ataskaitos
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos plano ataskaita 2023-01-16 03:58:26 225.78 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2023-01-16 03:58:34 188.89 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2023-01-17 15:04:42 394.89 KB
Įsakymas dėl Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo 2023-01-16 17:07:39 198.74 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2023-01-19 11:40:08 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2023-01-16 03:52:32 382.47 KB
Mokyklos-darželio darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 03:56:22 131.26 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2023-01-16 04:01:19 221.37 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2023-01-16 04:01:54 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2023-01-16 03:50:59 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2023-01-16 03:51:10 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2023-01-16 03:52:52 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-01-16 04:01:58 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2023-01-19 19:22:53 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2023-01-19 10:54:12 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2023-01-16 04:02:12 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2023-01-16 04:02:16 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2023-01-16 04:02:20 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2023-01-16 04:02:24 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2023-01-19 09:51:49 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2023-01-16 03:50:52 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2023-01-16 03:54:18 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2023-01-17 19:55:41 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2023-01-18 18:41:19 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2023-01-16 03:54:35 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2023-01-16 03:54:56 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2023-01-17 23:19:16 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 03:51:07 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2023-01-20 17:27:26 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2023-01-20 12:03:46 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2023-01-16 03:53:48 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:02:36 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-04-04 13:18:50 149.26 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2023-01-19 19:03:39 182.42 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio finansinės ataskaitos 2015 m. 2023-01-16 04:02:40 340.37 KB
Mokyklos-darželio 2 proc. ataskaita 2014 m. 2023-01-16 04:02:44 54.78 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2014 m. 2023-01-16 03:42:19 64.54 KB
Mokyklos-darželio biudžetas 2015 m. 2023-01-16 03:42:23 83.55 KB
Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka 2023-01-16 03:42:27 56.75 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2016 m. 2023-01-16 03:42:31 32.2 KB
Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas 2023-01-16 03:42:32 56.16 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2015 m. 2023-01-16 03:42:38 67.5 KB
Mokyklos-darželio finansine ataskaita 2016 m. 2023-01-16 03:42:41 361.7 KB
Mokyklos-darželio lėšų ataskaita 2017 m. 2023-01-16 03:42:45 19.26 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų ataskaita 2018 m 2023-01-16 03:42:49 273.95 KB
Mokyklos -darželio finansinė ataskaita 2017 m. 2023-01-16 03:53:12 303.61 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2018 m. 2023-01-16 03:53:16 309.38 KB
Mokyklos-darželio finansinė ataskaita 2019 m. 2023-01-16 03:53:41 310.47 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2023-01-16 03:56:40 17.43 MB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2023-01-16 03:58:52 355.67 KB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2022 m. 168.21 KB
Mokyklos-darželio 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio gautų lėšų panaudojimo ataskaita 2022 m. 2023-02-09 17:06:18 135.06 KB
Mokyklos-darželio mokinio krepšelio lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2022 m. 216.32 KB
Mokyklos-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. 355.6 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio 2017-2018 m.m. veiklos plano ataskaita 2023-01-16 03:53:21 332.45 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. veiklos plano ataskaita 2023-01-16 03:53:26 264.1 KB
Mokyklos-darželio veiklos plano priedo ataskaita 2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2023-01-19 14:50:39 281.74 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. veiklos plano ataskaita 2023-01-18 16:48:13 373.84 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2023-01-16 03:56:11 318.17 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimas
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2023-01-18 13:13:57 257.32 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2018-04-10 Nr. V-394 2023-01-16 03:57:17 518.1 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2023-01-16 03:57:23 270.41 KB
Perspektyvinis 6-10 metų alergiškų vaikų amžiaus grupės valgiaraštis 15 dienų 11.08 MB
Perspektyvinis 4-7 metų vaikų amžiaus grupės valgiaraštis 15 dienų 2023-11-23 11:32:12 7.34 MB
Perspektyvinis 4-7 metų alergiškų vaikų amžiaus grupės valgiaraštis 15 dienų 7.34 MB
Perspektyvinis 6-10 metų vaikų amžiaus grupės valgiaraštis 15 dienų 2023-10-27 11:56:19 7.4 MB
Visos dienos mokyklos grupė
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2023-01-16 04:02:24 180.36 KB
Visos dienos mokyklos grupės tvarkos aprašas 2023-01-16 03:50:02 218.53 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2023-01-16 03:53:48 202.12 KB
Visos dienos mokyklos grupės dienotvarkė 2023-01-16 03:53:59 263.26 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo pareigybės aprašymas 2023-01-19 14:40:12 190.62 KB
Nemokamas maitinimas
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2023-01-17 09:01:08 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2023-01-16 03:50:18 259.09 KB
Literatūros sąrašai
Programinės literatūros kūrinių 1-2 kl. sąrašas 2023-01-19 18:39:25 579.94 KB
Programinės literatūros kūrinių sąrašas 3-4 kl. 2023-01-21 16:31:22 571.67 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 0-6 m. vaikams 2023-01-21 15:35:46 247.85 KB
Teminiai literatūriniai sąrašai 1-4 kl. 2023-01-16 03:50:36 275.28 KB
Vaiko gerovės komisija
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2023-01-16 03:51:25 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-18 13:33:14 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-01-16 03:51:33 138.04 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m. 2023-01-17 19:36:58 242.14 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos veiklos plano priedas 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2023-01-16 03:53:54 231.7 KB
Biblioteka
Mokyklos-darželio aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-18 13:16:10 217.39 KB
Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2023-01-20 15:17:24 189.64 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas per el. sistemą grafikas 2023-03-01 10:26:11 263.36 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas 2023-04-03 10:15:08 118.03 KB
Mokyklos-darželio mokinių priėmimo į mokyklą-darželį komisija 106.3 KB