Vaiko gerovė

Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės mokytoju , ugdančiu mokytoju arba mokyklos  socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisija mokykloje:

Mokymosi sėkmė…

 • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
 • rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos,  nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;

Pagalba…

 • padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
 • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
 • analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
 • atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams;

Bendradarbiavimas…

 • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
 • pataria mokyklos vadovui, kaip geriau organizuoti socialinę paramą – mokinių maitinimą, aprūpinimą mokinio reikmenimis,
 • vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius*, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti  pedagoginės psichologinės tarnybos;
 • teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.

* Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Pastaba: mokyklos vaiko gerovės komisija nevertina ugdymosi poreikių, kurie kyla dėl išskirtinių vaiko gabumų.

Vaiko gerovės komisija dirba kaip komanda ir naudojasi šiais principais:

 • išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus;
 • priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
 • priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
 • pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai;
 • informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu;
 • bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Kriziu valdymo tvarkos aprasas

Vaiko gerovės komisija

VGK sudarymo tvarkos aprasas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka ,,Aušros” mokykloje -darželyje

Poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka mokykloje darželyje.

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis