Brandumo įvertinimas

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. vaiko brandumo įvertinimas neprivalomas, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 m. dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniai metais) sueina 5 metai.

Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto psichologinę-pedagoginę tarnybą (toliau Tarnyba) dėl 5 metų brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo.

Tarnyba, gavus tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų nuo vaiko įvertino datos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas  konsultavimo tikslais, siekiant padėti tėvams  (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus  dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Tėvai (globėjai) dėl 5 metų vaikų brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo gali kreiptis į Tarnybą ne anksčiau nei vaikai sueina 4 metai ir 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo  galimybes).

Šio pokyčio teisinis pagrindas- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr.1- 14898,9 ir 47  straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926 ir Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 įsakymas ” Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 “Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

Registracija vaiko brandumo įvertinimui Tarnyboje vyks 2018 m. vasario mėn. 19 d. Registruotis tel. (85) 265 0908 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16 val. (pietų pertrauka  nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).

Atvykstant vertinimui su savimi būtina turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją.

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis