Brandumo įvertinimas

Vaikams, norintiems pradėti lankyti pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 7 metai, arba norintiems pradėti lankyti priešmokyklinę grupę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 6 metai, turi būti atliktas brandos įvertinimas.

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

Nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo  „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751).

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, Vilniaus miesto psichologinės- pedagoginės  tarnybos direktorei ar jos įgaliotam asmeniui nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą (3 priedas);
 2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 3. ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta auklėtojo (-os) ir mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.
 4. auklėtojų užpildytą Galių ir sunkumų klausimyną (2 priedas).

Dokumentus tėvai gali pateikti darbo dienomis (pirmadienis-ketvirtadienis – 8.00-12.00, 13.00-16.00; penktadienis – 8.00-12.00, 13.00-15.00) Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos raštinei (A.Vivulskio g. 2a, 1-as kabinetas) arba elektroniniu paštu brandumasvppt@gmail.com. Pateikus dokumentus elektroniniu paštu, per 5 darbo dienas tėvams bus išsiųstas pranešimas apie jų gavimą. Reikiamų dokumentų popierines kopijas ir originalus tėvai turi pateikti atvedę vaiką brandumo įvertinimui.

Registracija vaiko brandumo įvertinimui vyks nuo 2017 m. kovo 15 d. tel. (8-5) 265 09 08.

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 1. Vaiką įvertinimui į tarnybą gali atvesti tik tėvai (globėjai).
 2. Įvertinimo metu vaikui turi būti ne mažiau kaip 4 metai ir 9 mėnesiai.
 3. Vaikas į tarnybą turi atvykti sveikas, pailsėjęs, paruoštas įvertinimui (tėvai turėtų paaiškinti vaikui, kad eis pasitarti su specialistu dėl galimybės ankščiau pradėti mokintis).
 4. Įvertinimo metu vaikas turi pasilikti kabinete be tėvų (prašome tėvų iš anksto paaiškinti vaikui, kad jis turės bendrauti su psichologu, atlikti įvairias užduotis, o tėvai jo lauks koridoriuje).
 5. Po vaiko įvertinimo, kitos konsultacijos metu psichologas pristato tėvams vaiko įvertinimo rezultatus ir teikia rekomendacijas.
 6. Iškilus neaiškumams, vaiko brandumą papildomai įvertina tarnybos logopedas ir/ar specialusis pedagogas. Įvertinimo rezultatai aptariami psichologų metodiniame pasitarime.
 7. Vaiko įvertinimas neatliekamas, jeigu įvertinimo dieną jis nesveikuoja, arba labai sunkiai atsiskiria nuo tėvų.
 8. Paankstintas priešmokyklinis ir mokyklinis ugdymas nerekomenduojamas vaikams, turintiems sveikatos, kalbos, motorikos, kitų raidos bei elgesio ir emocijų sutrikimų/sunkumų.

9. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas rekomenduojamas tik tuomet, kai vaikas tiek savo pažintine, tiek socialine, tiek emocine branda lenkia bendraamžius (penkiametis vaikas yra brandus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, šešiametis vaikas yra brandus ugdytis pagal pradinio ugdymo programą).

10. Vaiko brandumo įvertinimas tais pačiais metais nekartojamas.

Telefonas informacijai (8-5) 265 09 08.

Klausimai apie vaiko brandumo mokyklai (priešmokykliniam ugdymui) vertinimą

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis