Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. IX-1700 „Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų”.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“

Švietimo ir mokslo ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai

Įsakymas dėl gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo

Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo

Sprendimas dėl draudimo rūkyti

Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo

Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis