Laisvos darbo vietos

„Aušros“ mokykla-darželis skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo pedagogo (-ės) pareigoms užimti nuo 2017 m. spalio 1d., ugdomoji kalba – lietuvių.

 1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (darbo krūvis- 1,0 et.).
 2. Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V- 1680.
 3. Reikalavimai:  Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas edukologijos srityje; bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėveliais;
 4. Gebėjimas dirbti IKT.

Privalumai:

 1. Atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas.
 2. Dokumentų rengimas, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 3. Pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai pateikiami: el. paštu: direktore@ausros.vilnius.lm.lt

Pretendentai asmeniškai bus pakviesti į pokalbiui.

Kontaktinė informacija: Vilniaus “Aušros” mokyklos-darželio direktorė Edita Kaniavatė, mob. 860194627

Pradinių klasių mokytojo (-s)

Skelbimo įvadas : Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis skelbia atranką pradinių klasių mokytojo (-s) pareigoms užimti nuo 2017-09-01.
Pareigos : Pradinių klasių mokytojas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai :
 • aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija (gali būti paskutinio kurso studentas);
 • komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais;
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose, pradinio ugdymo metodikos išmanymas;
 • gebėjimas naudotis IKT pamokų metu (programomis Microsoft Word, Excel, PowerPoint ir pan.).

Privalumai:

 • pradinio ugdymo darbo patirtis, praktika.
 • komunikacija užsienio kalbomis (anglų ar kitos ES kalbos, rusų k.);
 • dalyvavimas konkursuose, projektuose, konferencijose, seminaruose ir kt.

Dokumentų pateikimas

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką;
 • kiti privalumus pagrindžiantys dokumentai (pvz. buvusių darbdavių rekomendacijos ir kt.).

Dokumentų lauksime iki 2017 m. rugpjūčio  19 d. įskaitytinai el. pašto adresu :direktore@ausros.vilnius.lm.lt

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui iki 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Adresas : Medeinos g.5, LT-09110 Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2017-05-16
Skelbimas galioja iki : 2017-08-30
Kontaktinė informacija : Informacija teikiama 860194627

Direktoriaus pavaduotojo ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymui

Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis skelbia pretendentų atranką eiti direktoriaus pavaduotojo ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymui nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Darbo aprašymas: * organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja priskirtas veiklos sritis; * stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą auklėtojams, vertina jų praktinę veiklą; * dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darželio metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus; * rengia direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais; * dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją; * skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi; * bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis mokinių ugdymo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais; * atlieka kitas mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą. 3. Išmanyti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus. 4. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą reglamentuojančius teisės aktus. 5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje. 6. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 7. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 8. Gebėti dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Gyvenimo aprašymą. 5. Motyvacinį laišką. 6. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Kontaktinė informacija: Gyvenimo aprašymą ir dokumentus siųsti el. paštu: direktore@ausros.vilnius.lm.lt su nuoroda: DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI iki 2017 m. rugpjūčio 30 dienos. Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai telefonu ir pakviesime pokalbio.

Adresas: Medeinos g.5, Vilnius

Skelbimo publikavimo data: 2017-05-17

Skelbimas galioja iki: 2017-08-30

Kontaktinė informacija: Informacija teikiama 860194627

Laisvos darbo vietos ugdymo įstaigose Vilniaus mieste

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis