Startuojame kartu

Visus mokinius ir tėvelius kviečiame į Rugsėjo 1-osios šventę,

kuri prasidės

9.00 val. mokyklos-darželio kieme.

9.30 val. klasės mokytojo pamoka.

Nuo rugsėjo – išskirtinis dėmesys kokybei ir ugdymui

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė patvirtino naujus bendrojo ugdymo planus. Juose daugiausia dėmesio skiriama mokymosi kokybei, mokinių pasiekimus sutelkiant į kūrybišką ugdymo veiklą, palankios emocinės aplinkos mokyklose kūrimui.

„Visi norime mokyklos, kurioje būtų gera mokytis, vaikai norėtų ją lankyti. Tokią ją turime sukurti kartu. Jau kitąmet mokymo programose neliks perteklinės informacijos, reikalaujančios „iškalti“ žinias. Mokytojai ir mokiniai turės daugiau laiko susikoncentruoti į svarbiausius dalykus. Mokymasis bus nuoseklesnis, gilesnis, bus skiriama daugiau laiko kartojimui, mokytojai galės taikyti įvairesnius metodus. Labai svarbu susitelkti ir į palankesnę emocinę aplinką mokyklose, skirti laiko bendravimui“, – sako ministrė J. Petrauskienė.

Pagrindiniai kokybiniai ugdymo pokyčiai per ateinančius dvejus metus:

·         Mažiau namų darbų ir streso

–     Namų darbai negalės būti skiriami vietoje neįvykusių pamokų, o kontroliniai rašomi po  ligos  ir atostogų.

–    Pamokose daugiau įvairovės, praktinės tiriamosios veiklos.

–          Mažiau streso ir skubėjimo, daugiau laiko įsigilinti ir įtvirtinti gebėjimus bei žinias, užsiimti neformaliomis veiklomis.

·         Daugiau praktinės, pažintinės veiklos

–          Gamtos mokslų rekomenduojama mokyti taikant praktinę tiriamąją veiklą. Daugiau dėmesio gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime.

–          Neberibojamas pažintinei veiklai skiriamų dienų skaičius, ji integruojama į ugdymo turinį. Mokykla spręs pati, koks jos poreikis konkrečioje klasėje.

–          Gamtos mokslų ir kitos pamokos gali vykti ir netradicinėse aplinkose: gamtoje, muziejuose, istorinėse vietose.

·         Konkretesnės, atnaujintos mokymosi programos

–          Nuo rugsėjo 1 d. 1-10 klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis pagal naujas lietuvių kalbos ir literatūros programas.

–          Bus išbandomas naujas Informatikos turinys pradinėse klasėse 10-yje mokyklų, jų mokytojai kartu su mokslininkais tobulins bandomosios programos turinį.

–          Stiprinamas medijų ir informacinis raštingumas, gilinamas finansinio raštingumo integravimas į ugdymo turinį.

·         Savalaikė pagalba kiekvienam mokiniui

–          Jei vaikas turi mokymosi sunkumų, jam suteikiama pagalba – ne tik per pamokas, bet ir konsultacijų metu, kurioms skiriamos papildomos 3 valandos.

–          Mokiniams, kurie neturi tinkamų sąlygų paruošti namų darbų namuose, turi būti sudaromos sąlygos tai padaryti mokykloje.

·         Palankesnė emocinė aplinka

Nuo rugsėjo 1 d. visos mokyklos įgyvendins bent vieną prevencinę programą, kuri padėtų sumažinti patyčias, ugdytų emocinį mokinių raštingumą, skatintų bendravimą ir tarpusavio supratimą.

·         Naujos ugdymo priemonės

Daugiau kaip 700 šalies mokyklų  pasieks naujos gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės 1–8 klasių mokiniams: gamtos tyrinėjimo rinkiniai, meteorologinės stotelės, diodiniai lazeriai, elektronikos mokomieji rinkiniai, cheminės medžiagos, mikroskopai, optikos rinkiniai, kėlimo mechanizmai ir kt.

Keisis mokymosi dienų skaičius

Mokykloms keliamas tikslas gerinti rezultatus skaitymo, rašymo, matematikos ir gamtos mokslų srityse –Lietuvos mokinių pasiekimai atsilieka nuo ES šalių vidurkio. Dabar Lietuvos mokiniai per 10 metų mokosi apie 1000 valandų mažiau nei jų bendraamžiai kitose šalyse, arba praranda beveik vienerius mokslo metus. Daugelyje Europos šalių mokomasi 37-40 savaičių.

Nuo 2008 m. mokymosi trukmė Lietuvoje nuolat trumpėjo: nuo 39 savaičių iki 34 savaičių dabar, o programos liko tos pačios. Neracionalus mokymosi krūvio paskirstymas kenkia ugdymo kokybei ir mokinių savijautai. Mokymosi laikas yra svarbus ugdymo kokybės faktorius. Todėl konsultacijų su švietimo bendruomene, tėvais ir moksleiviais buvo nuspręsta racionaliau išdėstyti mokinių atostogas ir pasilikti prie nuosaikesnio mokymosi dienų skaičiaus didinimo.

2017-2018 mokslo metais mokslo dienų skaičius didinamas 10 dienų. Pradinukams mokslo metai neilgės, tik bus atsisakyta papildomų 10 dienų trukmės atostogų, kurios trikdė psichologų rekomenduojamą mokymosi ir poilsio balansą.

Tokiam žingsniui  pritaria Lietuvos mokyklų vadovų asociacija.

„Labai svarbus ir pačių mokyklų, jų bendruomenių savarankiškumas ir atsakomybė priimant sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo. Tai suteiks daugiau galimybių atsižvelgti į vietos bendruomenių interesus ir sutarti, kaip geriausiai, prasmingiausiai panaudoti mokymuisi skirtas dienas, organizuoti  mokinių užimtumą. Savivaldybių vaidmuo dėl ugdymo proceso organizavimo irgi turėtų būti didesnis,“ – sako Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas.

Pradinukams mokslo metai truks 170 dienų arba 34 savaites, 5-11 kl. mokiniams – 181 dieną arba 36 savaites.

2018-2019 mokslo metais prisidės dar 5 papildomos mokymosi dienos, dėl kurių panaudojimo spręs mokyklos.

Mokytojų atostogos dėl papildomų mokymosi dienų nesutrumpėtų. Pedagogai atostogauja 56 dienas.

Daugiau informacijos.

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/nuo-rugsejoisskirtinis-demesys-kokybei-ir-ugdymui

Komunikacijos skyrius

El. p. info@smm.lt

Laisvos mokymosi vietos

Informacija apie laisvas vietas Vilniaus “Aušros” mokykloje-darželyje 2017-2018 m.m.:

1 klasė- nėra  laisvų vietų;

2 klasė- nėra  laisvų vietų;

3 klasė- 4 laisvos vietos;

4 klasė- 4 laisvos vietos.

Informacija būsimųjų pirmokų tėvams

Informuojame, kad Mokymo sutartys su pirmųjų klasių tėvais bus pasirašomos po tėvų susirinkimo, kuris įvyks 2017 m. birželio 20 d., antradienį , 10.00 val.

Pasirašydami sutartį tėveliai privalo pateikti:

vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją;

brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai;

Preliminarus mokinių, priimtų  2017-2018 m.m. į pirmą klasę papildytas sąrašas

Papildyta informacija būsimų pirmokų tėvams

Papildytas preliminarus mokinių, priimtų  2017-2018 m.m. į pirmą klasę,sąrašas

Preliminarus, mokinių, nepriimtų 2017-2018 m.m.  į pirmą klasę, sąrašas

„Aušros“ nominacijos 2017. Akimirkos, kuriomis didžiuojamės.

Šie mokslo metai mus vedė ieškojimų, atradimų ir mokymosi keliu – tai stipraus ir laisvo žmogaus kelias, kuriame mes jautėmės kūrybingi, savarankiški, nebijantys iššūkių, daugelis mokinukų tapo pavyzdžiu kitiems, savo uoliu darbu ir puikiais pasiekimais. Sėkmingai pasirodę mokyklos, miesto, tarptautiniuose konkursuose, sužibėję savo unikaliais gebėjimais, mokiniai rodo kryptį, kuria turėtų eiti šiuolaikinė mokykla. Su pasididžiavimu sveikiname ir dėkojame:

„Šauniausioji pirmokė- 2017 “ – GRETA MILIŪTĖ

Dėkojame mokytojai Dalei Barišauskienei ir Gretos tėveliams.

„Šauniausioji antrokė – 2017“ – DALYTĖ MATUZONYTĖ

Dėkojame mokytojai Valei Užkurėnienei ir Dalytės tėveliams.

„Šauniausiajam trečiokui- 2017“ – RUGILĖ STUNDŽAITĖ

Dėkojame mokytojai Janinai Kinduriei ir Rugilės tėveliams.

„Šauniausiajai ketvirtokei – 2017“ INDREI MANIKAITEI

Dėkojame mokytojai Ritutei Tučiuvienei ir Indrės tėveliams.

Dėkojame mokytojai Žanetai Avulienei ir Eriko tėveliams.

Nuostabios, įspūdingos vasaros!

Preliminarus būsimų pirmokų sąrašas 2017-2018 m.m.

Mokyklos Mokinių priėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2017 m. birželio 1 d., protokolo Nr. 2 skelbiamas preliminarus būsimųjų pirmokų, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, sąrašas

Svarbi žinia būsimų pirmokų tėvams

Elektroniniu būdu į sostinės mokyklas jau pateikta 6760 būsimų pirmokų prašymų. Šiuo metu mokyklose jau vyksta mokyklų komisijų posėdžiai, iki birželio 9 dienos jos pateiks duomenis apie vaikų priėmimą į sostinės mokyklas, kurių sostinėje yra 122.
Todėl jau nuo birželio 10 dienos tėvai sms žinute ir elektroniniu paštu gaus informaciją apie vaiko priėmimą į mokyklą ir, prisijungę prie elektroninės registravimo į mokyklas sistemos www.vilnius.lt/mokykla, ne vėliau kaip iki birželio 15 dienos 24 val. tėvai turės pasirinkti  vieną iš gautų kvietimų:
 • gavę kvietimą į daugiau nei 1 mokyklą, iš kurių viena yra pagal teritoriją, turės pasirinkti, kurią įstaigą nori lankyti. Jeigu sistemoje iki birželio 15 dienos nepatvirtins savo pasirinkimo, vaikui nuo birželio 16 d. automatiškai bus rezervuota mokykla pagal gyvenamąją teritoriją.
 • gavę kvietimus į daugiau nei 1 mokyklą, bet nebus gavę siūlymo/ar nebuvo pasirinkę teritorinės mokyklos, birželio 10-15 dienomis turės patvirtinti savo pasirinkimą. Jeigu nepatvirtins savo pasirinkimo per nurodytą laikotarpį – birželio 16 d. automatiškai bus rezervuota vieta vienoje iš mokyklų, siuntusių kvietimą.
Birželio 16 – 20 dienomis įstaigos patvirtins vaikų sutikimus lankyti mokyklą ir į atsilaisvinusias vietas bus siunčiami papildomi kvietimai pagal pateiktus prašymus ir koreguojamos eilės. Gavę pasiūlymą mokytis nurodytu terminu, savo apsisprendimą tėvai turės patvirtinti per 5 dienas.
Jeigu iki birželio 20 dienos (imtinai), tėvai nebus gavę nė vieno mokyklos kvietimo, turėtų papildyti savo prašymą registravimo į mokyklas sistemoje – tą padaryti rekomenduojame iki rugpjūčio 20 dienos, pasirenkant tas mokyklas, kuriose yra laisvų mokymosi vietų. Prašymai į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas teikiami nuolat, tačiau nagrinėjami pagal numatytus priėmimo komisijos posėdžių grafikus.
Nuo birželio 21 dienos mokyklose bus  tikslinami priimtų mokytis mokinių sąrašai, siunčiami kvietimai į laisvas mokymosi vietas. Informacija apie laisvas mokymosi vietas bus skelbiama mokyklų bei savivaldybės interneto puslapyje nuo birželio 30 d.
Mokymosi sutartys bus pasirašomos iki rugpjūčio 31 dienos, gavus patvirtinimą apie priėmimą ir pateikus mokyklai visus reikalingus dokumentus. Sutartis su mokyklomis galima pasirašyti ir anksčiau.

Sporto šventės akimirkos

Gražią, saulėtą gegužės 18 dieną mokyklos-darželio kieme vyko šeimų sporto šventė, rengiama jau 6 metus, – puiki proga vaikams, tėveliams ir mokytojams smagiai leisti drauge laisvalaikį, skatina bendruomenę sveikai gyventi.
Šventė prasidėjo mokyklos-darželio olimpiniu himnu – „Mes čia“. Vėliau sporto aikštėje susitiko darželio ir mokyklos tėvelių kvadrato komandos. Suprantama laimėjo draugystė.
Vėliau sekė rungtys, skirtos atskirai vaikams, mamoms ir tėvams. Po varžybų visa „Aušros“ mokyklos bendruomenė šoko mokyklos šokį, kurį sukūrė choreografijos mokytojas Tadas.
Kiekviena komanda buvo apdovanota prizais.

Nuoširdžiai dėkojame muzikos mokytojai Ievai ir 4 a klasės mokiniams Liepai ir Dominykui, kurie vedė renginį ir kūrė puikią šventės nuotaiką.

Valio „Aušros“ bendruomenei.

Informacija dėl priėmimo į pirmą klasę

Informuojame, kad  tėvų prašymai į pirmą klasę  sistemoje pateikiami iki 05-26 d. 15 val.

Pirmasis priėmimo komisijos posėdis 06-01 d.

06-08/09 d. tėvams siunčiami pakvietimai iš pasirinktų mokyklų (pakvietimai  siunčiami centralizuotai)

06-10/15 d. tėvai sistemoje tvirtina mokyklos pasirinkimą.

06-16/20 d. mokykla sistemoje patvirtina  sutikimą lankyti įstaigą ir į atsilaisvinusias vietas siunčia kvietimus kitiems tėvams.

2017 m. birželio 20 d., antradienį, 10.00 val. planuojamas būsimų pirmokų  tėvų susirinkimas.

Darželio grupių vaikučių ir tėvelių darbai

Mūsų darželio tėveliai kartu su pedagogais nuveikė daug bendrų darbų.
Šį pavasarį juos pakvietėme sudalyvauti projekte „Sveiki sugrįžę paukščiai“.
Visų grupių bendruomenės dvi savaites atlikinėjo namų užduotis. „Pelėdžiukų“ grupė gamino paukščius, „Smalsučių“ – lizdelius, „Pagrandukų“– inkilėlius, „Kodėlčiukų“– kiaušinius. Iš tėvelių ir vaikų darbelių salėje suruošėme parodą. Atšilus orams planuojame tėvelių darbais papuošti teritoriją.
Dėkojame visiems už geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Jūsų vaikučių auklėtojos

„Aušros nominacijos 2017“

Kviečiame visus  į „Aušros“ mokyklos-darželio bendruomenės motyvacinį renginį – „Aušros nominacijos 2017“, kuris vyks 2017 m. gegužės 25 d. 17 val. mokyklos kieme. Džiaugsimės šių metų  mūsų visų pasiektais rezultatais ir kiekvieno mokinio pažanga.

Dėl mokyklinių uniformų

Mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės:

 • Mokiniai mokykloje privalo dėvėti tvarkingą uniformą.
 • Mokyklinė uniforma dėvima  visus mokslo metus.
 • Uniforma neprivaloma –  penktadieniais.
 • Rekomenduojama uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu.
Uniformą galite įsigyti :
UAB „Majoris ir partneriai“
Panerių g.37,  korpusas 14 P-202 kab.
(Įvažiuoti reikia pro vartus, šalia Panerių g. 37 namo, įvažiuoti į teritoriją, sukti į kairę, pamatysime žalią pastatą 14P. Uniformos ­­­­­­­­­­­­­- 2-ame aukšte)
Tel/Fax +370 5 213 659
Mob.tel. +370 630 22555
El. paštas info@majoris.lt
Darbo laikas: I-V 9 -18 val.
Prašome norinčius vaiko mokyklinę uniformą turėti rugsėjo 1-ai dienai, ją užsakyti iki birželio 23 d.

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olimpis 2017“

Edukaciniame konkurse „Olympis 2017“ dalyvavo daugiau nei 27 tūkstančiai mokinių iš daugiau nei 800 Lietuvos mokymo įstaigų.  Konkurso „Olympis“ pagrindinis tikslas - sudominti mokinius mokomuoju dalyku ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada, konkurse yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl jame gali dalyvauti visi mokiniai. Konkurse dalyvavo 50 mūsų mokyklos mokinių (gauti 34 medaliai, 112 diplomai, 9 padėkos).

Sveikiname konkurso laimėtojus.

Detalesnė informacija – www.Olympis.lt

Kengūrų 2017 rezultatai

Sveikiname mūsų mokyklos mokinius, sėkmingai pasirodžiusius respublikiniame konkurse  Kengūra-2017″.

“Kalbų Kengūra (liet. k.)- 2017″

 • Auksinės Kengūros diplomas: 4a kl. mokinei Indrei Manikaitei;
 • Sidabrinės Kengūros diplomai: 2a kl. mokinei Deimantei Gančaraitei,  2b kl. mokiniams Daliai Matuzonytei ir  Jonui Tamoliūnui;
 • Oranžinės Kengūros diplomai: 2a kl. mokinei Milanai Butvilaitei, 4a  kl. mokinei Justei Mažeikaitei.

“Kalbų Kengūros (anglų k.)- 2017″

 • Auksinės Kengūros diplomai: 3a kl. mokiniams Elenai Angelei  Gelašvili ir  Augustui  Tomui Vainui, 4a kl. mokiniams Mykolui Gaigalui ir Nojui Stonkui;
 • Sidabrinės Kengūros diplomai: 3b kl. mokiniui Rokui Valai.

Kalbų Kengūros 2017 rezultatai

“Gamtos Kengūra- 2017″

 • Sidabrinės Kengūros diplomai: 2a kl. mokiniui Jonui Jurkui;
 • Oranžinės Kengūros diplomai: 2a kl. mokinėms Deimantei Gančaraitei ir Ugnei Eidetytei, 2 b kl. mokinei Daliai Matuzonytei.

Gamtos Kengūros 2017 rezultatai

Linksmoji statistika

Ar žinote, kokie vardai dažniausi mūsų mokykloje–darželyje? Susipažinkite.

BERNIUKŲ

LUKAS –7

MATAS – 6

DOMINYKAS – 5

JONAS IR NOJUS – 4

DOMAS, EMILIS, SIMAS, EIMANTAS, DOMANTAS, ROKAS, AUGUSTAS, MARIUS, KAJUS – 3

TITAS, TOMAS, ERIKAS, SIMONAS, KRISTIJONAS – 2

MERGAIČIŲ

MIGLĖ IR AUSTĖJA – 5

UGNĖ IR URTĖ – 4

GRETA, AKVILĖ, LIEPA, EMA, KAMILĖ, SMILTĖ – 3

ELIJA, SAULĖ, EGLĖ, GABRIELĖ, VILTĖ, IEVA, EMILIJA, AUGUSTĖ, ELENA, AGNĖ, DOMINYKA, DEIMANTĖ, INDRĖ, RUGILĖ, ATĖNĖ, MARTYNA, VIKTORIJA – 2

Reti vardai: GAUDRĖ, FAUSTA, ARIANA, PETRA, FRĖJA, ELADA, FAUSTAS, DOMILĖ.

Mokykloje–darželyje yra  10 vaikų, turinčių po 2 vardus.

Darželyje daugiausia vaikų gimę: gegužės mėn. – 13, liepą, rugpjūtį – 10, balandį – 9, vasarį – 7, sausį, kovą, birželį – po 6, rugsėjį, gruodį – po 5, spalį, lapkritį – po 4.

Soc. pedagogė Dovilė Vieraitienė

Tradicinė Sporto ir šeimos šventė

Gegužės 18 dieną 17 val. „Aušros“ mokyklos-darželio kieme vyks Sporto šventė.

Kviečiame visus visus aktyviai dalyvauti, kartu rungtyniauti ir patirti džiaugsmingų akimirkų, pajusti bendrystės jausmą.

Sporto šventės organizatorė mokytoja Ieva ir vedantieji 4 a kl. mokiniai

Projektas „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą“

Pavasaris… mintyse kiekvienas esame pasižadėję, kad kai sulauksime pavasario, būsime dėmesingesni gėlei ir medžiui, čiulbančiam paukščiui ir vienas kitam.
Todėl šio projekto  tikslas – skatinti vaikučius saugoti gamtą, mylėti  savo gimtąjį kraštą. Projektą vainikavo muzikinė-edukacinė pramoga „Žvirblio vestuvės“. Į salę susirinko pasipuošę „Kodėlčiukai“ – tapę žvirbliukais, „Smalsučių“ grupės vaikai stebino paukščių įvairove… ir ko čia tik nebuvo ? Pempės, geniai, vyturėliai  su gegutėmis, kikiliai, varnos, šarkos, o „Pelėdžiukai“ žinoma tapo pelėdomis, „Pagrandukai“  –  ilgakojais, raudonsnapiais gandrais. Vaikai ne tik šoko, dainavo, deklamavo, bet ir ekrane stebėjo paukščių nuotraukas, klausėsi jų čiulbėjimo, mokėsi pakartoti paukščių garsus.

Dar ilgai salėje skambėjo muzika ir vaikučių čiauškėjimas.

Tikimės, kad išgirdęs mūsų gražias dainas pavasaris ilgai neužtruks.

Su gera nuotaika lauksime šiltesnių dienų ir galvosime apie kitus naujus susitikimus.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės: Lina, Staselė, Janina, Marytė, Janina

Matematikos Kengūros 2017 rezultatai: tarp 50 geriausiųjų Lietuvoje

Tarptautiniame  matematikos “Kengūros” konkurse 2b klasės mokinė  Dalia Matuzonytė (mokytoja V. Užkurėnienė)  pateko tarp 50 geriausių moksleivių Lietuvoje. Sveikiname laimėtoją ir  visus dalyvavusius mokinius.

Matematikos Kengūros 2017 rezultatai

Atvelykio šventė „Velykinių kiškučių išdaigos“

Penktadienio rytmetį „Kodėlčiukų“ ir „Pėledžiukų“ grupių vaikučiai, „pavirtę“ kiškučiais susirinko į muzikinę – sportinę pramogą.
Pagrindinis pramogos tikslas – atliepti Velykų įspūdžius, aiškintis
gamtos atbudimo ženklus.
Pramogos metu vaikai „rovė morkas“, „nosytėmis rideno kiaušinius“, „gaudė
kiaušinėlius žiedais“, žaidė estafetes.
Visi patyrė daug džiugių emocijų, o grįžę į grupes rado daug kiškučio dovanų.

Linkėdamos gražaus pavasario auklėtojos metodininkės
S. Mlečkienė, L. Semionovienė

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis