Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Mokykla

Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.

Nuotoliniam mokymui svarbu ne tik paskirti mokomąją medžiagą, bet ir turėti kontrolės mechanizmą, kuris leistų mokytojui ir tėvams realiu laiku stebėti nuotolinio mokymosi rezultatus ir teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį.


Mokykloje priimti sprendimai dėl nuotolinio mokymosi:

1. Nuotolinio mokymo  organizavimui bus naudojama: nuotolinio mokymo(si) aplinka – Google Classroom; nuotolinių pamokų ir susitikimų priemonės –  Google Meet/ Zoom, pagrindinę informavimo ir (ar) ugdymo rezultatų fiksavimo priemonė –  Tamo el. dienynas.  

2. Ugdant  mokinius  laikysimės  nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraščio.

3. Pamokų pradžia 9.00 val. 

4. Pertraukų trukmė 10 min., ilgosios pietų pertraukos trukmė 20 min.  

5. Pamokos vyks sinchroniniu  ir asinchroniniu būdu:

5.1. Sinchroniniu būdu organizuojamų vaizdo pamokos trukmė 1 kl. iki 20min, 2-4 kl. iki 30 min. Likusią pamokos dalį  t.y. 15 min. darbas bus  atliekamas savarankiškai.

5.2. Asinchroniniu būdu (savarankiškai) organizuojamų pamokų trukmė 1 kl.-35min., 2-4 kl. 45 min.

6. Pamokų turinys bus skelbiamas visai savaitei  Tamo el. dienyne bei kas savaitę bus siunčiamas  išsamus savaitės planas.  Savaitės plane kaip ir Tamo el. dienyne bus nurodyta visos savaitės veikla su paaiškinimais,  patarimais.

8. Mokinių savarankiškų  kūrybinių darbų, projektų, testų  įkėlimas ir taisymas vyks per pagrindinę  nuotolinio mokymosi aplinką Google Classroom. Darbai bus vertinami  pagal užduotyje pateiktą vertinimo sistemą. Įvertinimai bus  įrašomi į Tamo elektroninį dienyną.

7. Mokymo(si) procesui bus naudojama ir popierinis (vadovėliai / pratybų sąsiuviniai, knygos, kt.), ir skaitmeninis turinys. Ugdymo procesą paįvairins Ema, Edukos  elektroninė mokymosi aplinkos, kurios leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą, suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą, leidžia stebėti kiekvieno mokinio mokymosi progresą.

8. Neformaliojo švietimo veikla (būreliai) vyks asinchroniniu būdu. Mokytojai pateiks savarankiškas užduotis.

9. Šietimo pagalbos specialistų (logopedo, spec. pedagogo, socialinio pedagogo) pagalba bus vykdoma nuotoliniu būdu. Vyks grupiniai užsiėmimai. 

10. Po pamokų vyks visos dienos grupės mokytojų konsultacijos (2b, 2a, 3a). Konsultacijos nėra privalomos. Užsiėmimų metu mokytojai padės mokiniams atlikti užduotis.Dėl skaitmeninių technologijų administratoriaus karantino metu:

Mokytojus, mokinius ir jų tėvelius  skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja mokyklos-darželio pavaduotoja ugdymui Žydronė Pipirienė       el. pašu: zydrone.pipiriene@ausros.lt , TAMO dienyno pranešimu.

 

Mokykla Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio ugdymo (si) organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-01-16 03:52:17 411.45 KB
Rekomendacijos apie nuotolinį mokymas(is) pedagogams, mokiniams ir jų tėvams. 2023-01-16 03:52:23 12.99 MB
1a klasės nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2023-01-16 03:55:11 388.71 KB
2a klasės nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2023-01-16 03:55:17 394.32 KB
2b klasės nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2023-01-16 03:55:22 394.79 KB
3a klasės nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2023-01-16 03:55:27 392.59 KB
3b klasės nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2023-01-16 03:55:32 387.67 KB
3c klasės nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2023-01-16 03:55:37 391.25 KB
4a klasės nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis 2023-01-16 03:55:42 218.98 KB
Tėvų apklausos apie nuotolinį mokymą(si) rezultatai 2021-01-27 2023-01-16 03:55:53 1.16 MB
Mokyklos-darželio 1-4 klasių mokinių ugdymo(si) hibridiniu-mišriu būdu tvarkos aprašas 2023-01-16 03:57:29 688.4 KB

Atnaujinta: 2022-09-26