Apie mus

ISTORIJA

Mokykla-darželis savo veiklą pradėjo 1987 metais. Pašilaičių mikrorajono Medeinos gatvėje
5-uoju numeriu pažymėtame pastate tuo metu buvo lopšelis-darželis Nr.167. 1989–1990 metais Lietuvos atgimimas prasidėjo švietimo reformos idėjomis. Didžiausias iššūkis tuo metu buvo laisvė – laisvas žmogus, laisvoje visuomenėje ir valstybėje. Šalies Nepriklausomybės išvakarėse kuriama  Tautinės mokyklos koncepcija, atsižvelgiant į tuo metu aktualius tautos ugdymo uždavinius –  asmens orumo ir individualumo vertės sugrąžinimą. Tačiau tuo metu visuose šalies darželiuose  mažėjo vaikų, tuštėjo patalpos, jie  darėsi nepatrauklūs ir  nepopuliarūs,  daugelį jų buvo uždaryti ir/ar reorganizuoti  į  įvairias kitas  ugdymo įstaigas.  Tuomet buvo aišku, kad daugelis darželių Vilniaus mieste bus pasmerkti sunykti.  Kartu su pedagogais pradėjome mąstyti kokią ugdymo įstaigą norėtume matyti, kuri iš naujo įgytų populiarumo ir patrauklumo. Kilo idėja apie naujo tipo ugdymo  įstaigą – mokyklą-darželį, kurioje būtų ugdomi vaikai nuo 3-ejų metukų, o vėliau nuo 7-erių metų  tęstų mokslus toje pačioje  mokykloje iki 4- os klasės. Reikėjo surinkti mokinius ir mokytojus – įtikinti Vilniaus visuomenę, kad toje dar tik kuriamoje mokykloje-darželyje verta mokytis. Pirmieji metai buvo eksperimentiniai: sudaromos naujos programos, ieškoma įdomesnių, patrauklesnių mokymo ir darbo būdų. Kūrėme tautinę mokyklą. Mokyklos-darželio darbuotojų  ir mokinių bei jų tėvų bendradarbiavimas ir pasitikėjimas vieni kitais sukūrė  tą ypatingą mokyklos-darželio aurą: „mokykla, kurioje aš noriu būti“.

1994 metais mokyklai-darželiui suteiktas „Aušros“ vardas, kuris įpareigojo ir įpareigoja žmogiškai šilumai ir šviesai.  Mokykla išauga ,  klasėse ir grupėse ne po penkiolika, o po dvidešimt ir daugiau ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių. Veikia 6 pradinės klasės, 3 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Mokykla-darželis ir toliau dalyvauja kaitos procese, tobulėja, auga – ugdymo procesui pritaikomos naujos patalpos: įrengiama sporto salė, bibliotekėlė, etnografijos seklyčia, valgykla, tobulinama klasių, grupių ir mokyklos kiemo edukacinės aplinkos. Pamažu pradedamos diegti informacinės technologijos, rengiami nauji ugdymo planai, programos. Didelis dėmesys skiriamas pedagogų ir vadovų profesiniam tobulėjimui bei bendradarbiavimui.  Visą tai suteikė mokyklai-darželiui ne tik išskirtinumo, bet ir sudarė prielaidas tobulėti mokytojų bendruomenei.

Naujasis tūkstantmetis mokyklai-darželiui tapo tolimesnio stiprėjimo ir galutinio įsitvirtinimo laikotarpiu. Išblėso abejonės apie mokyklos-darželio reikalingumą ir LR švietimo įstatyme buvo nustatyta, kad tokie mokyklų tipai gali egzistuoti.

2007 metais mokykloje-darželyje pakeisti langai, mokykla  kasmet toliau atsinaujina: teritorija aptverta nauja  tvora,  pakeistos lauko, vidaus durys, klasių, grupių grindų danga, suremontuotos sienos, lubos, pakeistas apšvietimas, atnaujinti baldai, mokyklos kieme įrengtas sporto aikštynas.

Mokykloje 2013 metais  Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vertintojai atliko mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimą, kurio metu  buvo gilinamasi į mokyklos vadovų, aptarnaujančio personalo, mokytojų, mokinių veiklą pamokose, jie stebėti natūralioje aplinkoje, darbo vietose, kalbėtasi su mokyklos darbuotojais, savivaldos institucijų atstovais, mokiniais ir jų tėvais, analizuoti mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros užsakymu  atliktos mokinių tėvų nuomonės apie mokyklos veiklą tyrimo statistinė ataskaita. Vertinimo metu stebėta ir vertinta mokyklos veikla, nurodytos 10 mokyklos stipriųjų ir 5 tobulintinos sritys.

Prabėgę metai akivaizdžiai paliudijo, kad mokykla-darželis, visą savo veiklą grindžia įprasminęs švietimo  reformos pagrindinius tikslus ir siekius.  Tai metas kai Tautinės mokyklos koncepciją keičia Geros mokyklos  koncepcija. Nuo švietimo visiems pereinama prie personalizuoto ugdymo (si) ir mokymo (si). Ugdymo procesas organizuojamas partneriškai, grupėse, komandose. Plečiamas mokymo (si) iš elektroninių šaltinių, virtualaus pažinimo, tačiau tuo pat metu suvokiama aktyvaus mokymo (si),  mokymo (si) iš patirties svarba.  2017 metais visa mokyklos-darželio bendruomenė švęs mokyklos trisdešimtmetį. Mokyklos gyvenime ryškus bendruomeniškumas. Jaučiama  narių vienybė, talkinimas kitiems, įsipareigojimas draugams ir mokyklos bendruomenei. Tarpusavio santykiai grindžiami humaniškais geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo principais. Stiprūs ryšiai tarp vaikų tėvų ir mokytojų, užtikrinantys ugdymo tikslų įgyvendinimą.

Mokykloje veikia stipri savivalda. Aktyviai dalyvaudami savivaldos veikloje dalyviai tariasi, inicijuoja sprendimus, dalyvauja mokyklos gyvenimo kūrime. Nuomonių įvairovė, diskusijos neatsiejama mokyklos gyvenimo dalis.

Šiandien atlikti darbai liudija, kaip gali būti prasmingai įgyvendintos netradicinės iniciatyvos ir atvertos naujos galimybės Lietuvos vaikams. Tačiau „Aušos“ mokykla-darželio  vizija neleidžia sustoti, ji kaip tik reikalauja nepaliaujamo atsinaujinimo ir lyderystės dvasios.

MISIJA

„Aušros“ mokykla-darželis – tai ugdymo institucija, teikianti šiuolaikinį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, sudarantį sąlygas visapusiškai kurti nepakartojamą, laisvą, gražią asmenybę.

Mokykla-darželis sudaro palankias sąlygas atskleisti ir plėtoti savitus kiekvieno mokinio gebėjimus. Vyksta integruotas/ kontekstualus ugdymas – tai skirtingų mokymų dalykų jungimas į bendrą visumą. Taip mokydamiesi vaikai išmoksta lyginti, analizuoti, apibendrinti, kritiškai mąstyti. Vaikai geriausiai mokosi naują informaciją, siedami su jau turima patirtimi, skatinami dalintis įspūdžiais bei žiniomis. Vadovaujamasi aktyviais mokymo metodais, technologijų taikymu, daug dėmesio skiriama kūrybiškumo, kritinio mąstymo bei emocinio intelekto ugdymui, kuris padeda kurti erdvę be patyčių bei darniai bendrauti tarpusavyje. Naudojamos savęs vertinimo priemonės, kurios padeda pasitikrinti ir įvertinti savo pasiekimus ir pažangą: kas sekasi puikiai, o kur reikėtų pasistengti. Pažanga ir tobulėjimas aptariami su vaikų tėvais individualių pokalbių metu. Savitą mokyklos-darželio gyvenimą formuoja demokratiška ir tolerantiška aplinka. Ji sukuria palankias sąlygas asmenybės ugdymui. Mokyklos edukacinė aplinka jauki, įkvepianti ir įvairi. Kuriama saugi ir maloni atmosfera – antrųjų namų erdvė, kurią bendruomenė tvarko ir puošia. Įrengta sporto salė, biblioteka-kaip daugiafunkcinis mokslo centras, valgykla, mokyklos kieme sporto aikštynas, lauko šaškių aikštelė, labirintas ir kt. Mokykloje vyrauja ryškus bendruomeniškumas. Kūrybingi, netradiciniai,  prasmingi renginiai puoselėja mokyklos-darželio tradicijas- bendruomenės Sporto ir šeimos šventė, Mokinių ir tėvų žinių viktorinos,     projektas  „Aušros“ nominacijos. Neatskiriama mokyklos gyvenimo dalis yra aktyvi savivalda. Ji telkia mokyklos-darželio bendruomenę prasmingiems darbams – projekto „Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas“ iniciatoriai.

Šios bendros mūsų visų pastangos – tai didelė jėga, nes esame bendruomenė ir esame žmonės pajėgūs kurti savitą, patraukią mokyklos-darželio kultūrą.

VIZIJA

Aušros mokykla-darželis – moderni ir atvira naujovėms ugdymo institucija, turinti savitą ugdymo sistemą. Tai kūrybinga ir tolerantiška bendruomenė, besiremianti tvirtomis vertybinėmis nuostatomis.
Garantuotas mokinių  ir darbuotojų saugumas;
Tinkamas psichologinis mikroklimatas;
Aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą;
Garantuota kiekvieno vaiko saviraiška;
Asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas;
Aktyvi savivaldos institucijų veikla;
Moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė-techninė bazė.

FILOSOFIJA

Sėkmingo auklėjimo paslaptis – pagarba mokiniui. (R. V. Emersonas)

VERTYBĖS

  • Atvira kaitai – nuolat tobulinamasis ir asmeninių pasiekimų sklanda.
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas abipuse pagarba, tolerancija, pasitikėjimu, atvirumu,  nuoširdumu.
  • Saugi ir maloni atmosfera-antrųjų namų erdvė, kurią bendruomenė tvarko ir puošia.

SIMBOLIKA
Mokyklos-darželio vėliava

Mokyklos-darželio logotipas

Mokyklos-darželio himnas

Ruošiama informacija

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis